"Et styrket felleskap" - frivillighetssatsning

Kommune - hjerte - frivillighet

USHT-V har etter søknad mottatt 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å gjennomføre prosjektet "et styrket felleskap".

Formålet med prosjektet er å øke frivillighet innen helse- sosial og omsorg med en målsetting om:

"Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, enkeltpersoner og helse, sosial- og omsorgs etaten(HSO)".

Prosjektet har et års varighet med oppstart våren 2017.

Prosjektet er et samarbeid mellom helse- sosial og omsorgsetaten og kultur etaten, Senter for Omsorgsforskning Sør er en tett samarbeidspart i prosjektperioden.

Prosjektet er forankret hos ledelsen for HSO og ledelsen for kultur i Sandefjord kommune og starter offisielt med en kick off 1. november 2017.

Prosjektet gjennomføres i flere delfaser:

Del 1, september - november:

Første del av prosjektet innebærer en grundig kartlegging av tilbud og behovene til både tjenesteapparatet i kommunen og frivillig sektor. Det vil kartlegges hvordan frivillighetstilbudet i dag er organisert fra kommunesektoren og frivilligsektor, samt en grundig kartlegging av samarbeidet mellom sektorene.

Del 2, oktober - desember:  

Prosjektets fase to innebærer utarbeidelse av konkrete tiltak på bakgrunn av kartleggingen og nasjonale føringer som fremstilles i en rapport. Det settes ned en egen styringsgruppe som velger ut konkrete tiltak.

Del 3, desember - mai:

Tiltak beskrevet i rapporten skal gjennomføres i fase 3. Endringer tar tid og mye av fokuset i prosjektets tredje fase blir å etablere gode samarbeidsarenaer samt synliggjøre frivillighetens viktige rolle og funksjon i et lokalsamfunn gjennom ulike tiltak.

 Prosjektplan finnes i en kortversjon og en lang versjon.

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Ida Eide Johansen.