Aldersvennlige Sandefjord

Denne siden er under utarbeidelse

 

Sandefjord kommune arbeider for at Sandefjord skal bli et mer aldersvennlig samfunn. I dette arbeidet ønsker kommunen å samarbeide med arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner, lag og foreninger; ja hele samfunnet i Sandefjord.

Arbeidet med et aldersvennlig samfunn er organisert som et prosjekt, som har fått navnet Aldersvennlige Sandefjord.

Hva er et aldersvennlig samfunn?

Et aldersvennlig samfunn er et inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn som fremmer aktiv aldring.

Arbeidet med aldersvennlige samfunn kommer hele befolkningen til gode. Et lokalsamfunn som er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil også være det for barn. Et nærmiljøområde som er utformet slik at eldre kan ferdes uten fysiske hindringer vil også være tilpasset øvrige innbyggere. 

Å skape aldersvennlige samfunn er en nasjonal satsning i tråd med reformen Leve hele livet , regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og den lokale handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord.

Et aldersvennlig samfunn er et samfunn der eldre:

 • har reell mulighet til å ferdes i og bruke nærmiljøet​
 • bor hjemme lengst mulig​
 • har aktiviteter de har lyst til å delta på og mulighet til å komme seg dit​
 • unngår ensomhet og sosial isolasjon​
 • kan bidra som den ressursen de er

Hvorfor bør Sandefjord bli aldersvennlig?

De nærmeste tiårene vil den demografiske sammensetning i Sandefjord endres betydelig. Det blir flere eldre, det blir en høyere andel eldre og det blir flere av de eldste eldre. Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder.

Store nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter.

Hva er gevinsten?

 • Benytte og inkludere eldres ressurser i lokalsamfunnet
 • Koble lokalt næringsliv med eldres etterspørsel og behov
 • Utsette tjenestebehov og redusere behov for institusjonsplasser

Medvirkning og samarbeid

Arbeidet med Aldersvennlige Sandefjord avhenger av bred involvering og medvirkning. 

Sommeren 2020 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle lag og foreninger i Sandefjord. Mer informasjon om spørreundersøkelsen finner du i denne linken.

Høsten 2020 ble det gjennomført dialogmøter med lag, foreninger og eldre. Fokuset her var behov og muligheter. Mer informasjon finner du i oppsummeringen fra dialogmøtet med eldre, og i oppsummeringen fra dialogmøtet med lag og foreninger.

Prosjektet er i dialog med næringsliv og transportinstanser. Dialogmøter med ulike aktørerer innenfor disse områdene gjennomføres vinteren 2021.

Innsatsområder

De nasjonale innsatsområdene i aldersvennlige samfunn er bolig, fysisk aktivitet, uteområder og universell utforming, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse og transport.

Samfunnsdeltagelse

Aldersvennlig samfunnsdeltagelse handler om eldres reelle mulighet til å delta i samfunnet; både fysisk og digitalt, samt muligheten til å bygge relasjoner, oppleve tilhørighet og bidra som den ressursen man er. Eldres mulighet til å gi innspill til og påvirke beslutninger som påvirker deres hverdag er her vesentlig. 


Medvirkning og kommunikasjon

Med aldersvennlig medvirkning menes eldres mulighet til å gi innspill til og påvirke beslutninger, både politisk, i foreningslivet og i egen hverdag. Medvirkning fordrer informasjon om muligheter. Aldersvennlig medvirkning er i tillegg eldres mulighet til delta i utviklingen av et aldersvennlig samfunn.

Med aldersvennlig kommunikasjon menes eldres mulighet til å kommunisere med ulike instanser i samfunnet til tross for aldersrelaterte begrensninger, eksempelvis redusert syn og hørsel. Aldersvennlig kommunikasjon omfatter også digital kommunikasjon.


Bolig

Aldersvennlige boliger tar hensyn til eventuelle aldersrelaterte begrensninger; eksempelvis via tilpasninger, hjelpemidler, teknologi og universell utforming. Med aldersvennlig bolig menes eldres mulighet til å bo i eget hjem, enten ved å tilpasse bolig eller flytte til tilpasset bolig, i tilgjengelig prisklasse. Aldersvennlig stedsutvikling og utvikling av nærmiljøene er her nøkkelord.


Uteområder og universell utforming

Aldersvennlige uteområder er tilgjengelige for eldre med aldersrelaterte begrensninger. Uteområdene er attraktive og fungerer som møteplasser. God merking, tilgjengelige sitteplasser, riktig belysning og god framkommelighet (eksempelvis lave kanter) er nøkkelord for aldersvennlige utendørsområder. Nærområdet og nærmiljøet er her vesentlig. Et aldersvennlig samfunn har aldersvennlige nærmiljøer.

Fysisk aktivitet

Aldersvennlig fysisk aktivitet tilrettelegger for og motiverer til fysisk aktivitet; både inne og ute, i privat eller offentlig regi, alene eller i små og store grupper. Tilbudene oppleves som tilgjengelige og foregår i tilpassede ute- og inneområder.

Transport

Med aldersvennlig transport mener vi eldres mulighet til å ferdes i kommunen; både i nærmiljøet og mellom større avstander innenfor egen kommune. Ferdselen kan foregå ved hjelp av ulike hjelpemidler, framkomstmidler eller egne ben. Framkommelighet er vesentlig, eksempelvis ved vedlikehold av ferdselsområder, strøing og måking.


Prosjektorganisering

Arbeidet med å utarbeide en plan for hvordan Sandefjord kan bli Aldersvennlige Sandefjord er prosjektorganisert. 

Prosjektgruppe 

Kommunalområdene som har stor betydning for utviklingen av et Aldersvennlig Sandefjord er representert i prosjektgruppen. I tillegg er eldrerådet representert. Prosjektgruppens medlemmer er:

 • Anne Therese Anvik, kommuneplanlegger 
 • Maria Sundby Haugen, enhetsleder Arealplan 
 • Inger Line Birkeland, saksbehandler Park, idrett, friluftsliv, gravplassforvaltning 
 • Christian Thorsen Egeberg, seksjonsleder Eiendomsseksjonen 
 • Edward Whyte, SLT-koordinator oppvekst og helse.
 • Lars Petter Kjær, rådgiver IKT 
 • Ragnar Klavenes, leder eldrerådet​ 
 • Lise Tanum Aulie, leder prosjekt Leve hele livet 
 • Hege Kristin Stulen (prosjektleder), enhetsleder Senter​drift Stokke og Sandefjord.

Referansegruppe

 • Eldrerådet
 • Folkehelsenettverket
 • Frivilligsentralenes ledere og frivilligkoordinator

Styringsgruppe
Rådmannens ledergruppe

Medvirkning og samarbeid
Aldersvennlig Sandefjord avhenger av bred involvering fra private, ideelle, næringslivet m.fl. Det vil være spesielt viktig med dialog med, medvirkning fra og samarbeid med følgende:

 • Eldre
 • Lag/foreninger/nærmiljøutvalg mm
 • Næringsliv
 • Transportinstanser

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?