Globale Sandefjord

Mangfold gir styrke

Prosjektets motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.

Globale Sandefjord skal løfte frem mangfoldet i samfunn- og arbeidsliv og er et samarbeid mellom kommunen, næringsforeningen, NAV, næringslivet og frivilligheten. Sammen skal vi legge til rette for en mulighetsorientert og bærekraftig innsats i mangfolds- og inkluderingsarbeidet.

Vi skal:

  • Tette gapet mellom kompetanse som arbeidsledige innvandrere innehar og kompetanse som arbeidslivet i Sandefjord trenger i fremtiden
  • Legge til rette for helhetlige og samordnet tjenester mellom blant annet NAV, Sandefjord kommune, frivilligheten og næringslivet i arbeidet med inkludering av innvandrere i arbeid- og samfunnslivet
  • Bidra til å spre positive holdninger i næringslivet som gjelder innvandreres kompetanse og bedre bruk av disse
  • Finne flere grűndertalenter blant innvandrere 
  • Skreddersy kompetansehevende aktiviteter som matcher fremtidens arbeidsmarkedsbehov i samarbeid med næringslivet
  • Løfte frem og opp positive historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering
  • Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av innvandrere i samarbeid med NAV, kommunen og næringslivet
  • Jobbe tette med frivilligheten om inkludering og nettverksbygging for å forebygge utenforskap

Vi skal altså gjøre mer av det vi er gode på; tenke utradisjonelt og stort mens vi bygger videre på hverandres styrker.

Borgere med innvandrerbakgrunn

Borgere med innvandrerbakgrunn innehar kompetanse og ressurser som samfunnet trenger for å skape bærekraftig vekst, innovasjon og økt inkludering. Undersøkelser gjort av blant annet Seema (Senter for mangfoldsledelse) viser at mangfold kan gi økt konkurransefortrinn og positiv effekt på bunnlinjen om det utvikles strategier, gode verktøy og en målrettet ledelse av mangfoldet.[1]

Sandefjord kommune har et internasjonalt næringsliv med forretningsdrift i hele verden. Her bor det rundt 11.500[2] borgere med innvandrerbakgrunn fra over 130 nasjoner. I 2019 var rundt 62,1 % av innvandrere i alderen 15-74 år i Sandefjord, sysselsatte. Arbeidsledigheten er mer enn tre ganger så høy blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen i Vestfold og Telemark. [3]

Sandefjords borgere med innvandrerbakgrunn innehar kompetanser og ressurser som samfunnet trenger for å skape bærekraftig vekst, innovasjon og økt inkludering. Deltagelse i arbeids- og samfunnslivet er gjennom flere forskningsrapporter fremhevet som den viktigste veien til god inkludering og velferd. Å få flere gjennom et utdannings- eller kvalifiseringsløp og i jobb gir gevinster for enkeltindividet og styrker samfunnets sosiale og økonomiske bærekraft. Det skapes positive ringvirkninger ved at flest mulig innvandrere kommer i arbeid. Det blir lettere for de å delta i andre deler av samfunnslivet, fordi arbeidsinkludering er grunnlaget for blant annet læring og nettverksbygging.

Prosjektets formål

Prosjektets formål er å bidra med kunnskap, inspirere og legge til rette for et bærekraftig og inkluderende flerkulturelt arbeidsliv som tar i bruk innvandreres kompetanse og øker rekruttering av innvandrere i arbeidslivet

Globale Sandefjord inviterer til samarbeid på tvers av bransjer og fagmiljøer for å skape gode resultater fra Sandefjords flerkulturelle miljø.

Bakgrunnen for prosjektet

Bakgrunnen for etablering av Globale Sandefjord er at næringslivet i Sandefjord trenger kompetent arbeidskraft nå, og i fremtiden. Det ligger mye bærekraftig verdiskaping og gevinster i å realisere Sandefjords flerkulturelle miljø som en viktig ressurs i arbeidslivet. Prosjektet skal favne et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, for å skape helhetlige og langsiktige løsninger.

I Sandefjord kommune jobbes det med inkludering av innvandrere på ulike nivåer og av mange forskjellige aktører innenfor blant annet kommunen, NAV, frivilligheten og næringslivet. Arbeidet med inkludering av innvandrere i samfunn- og arbeidsliv er per i dag fragmentert. Det er et behov for en koordinert og samordnet innsats for å sette arbeidet i system og videreutvikle en helhetlig og bærekraftig tilnærming i arbeidet med inkludering av borgere med innvandrerbakgrunn.

Sjekk ut vår hjemmeside https://globalesandefjord.no/ for mer informasjon om hvordan komme i kontakt med oss og hvordan bli ambassadør.[1] Loveleen Rihel Brenna: Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn 2018

[2] Folkehelseoversikt Sandefjord Kommune 2019 s.18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?