Leve hele livet i Sandefjord

Handlingsplanen leve hele livet i Sandefjord 2019-2023.pdf

Bakgrunn for plan

De fleste eldre i Sandefjord lever gode liv. De former sin egen hverdag, de er aktive og deltar i sosiale fellesskap, de bidrar med sine ressurser; som frivillige, for familie og venner, og i nærmiljøet, og får gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. Alle eldre bør ha mulighet til å ha gode hverdager; også ved sviktende helse og behov for bistand og tjenester. For at dette skal være mulig har Sandefjord kommune vært tidlig ute med å planlegge Sandefjords fremtidige eldreomsorg. 

Etter kommunesammenslåingen fikk konsulentselskapet PWC i oppdrag å utrede hvilke utfordringer nye Sandefjord kommune ville kunne få med å dekke behovene til en økende andel eldre innbyggere. Rapporten konkluderte med at kommunen ikke vil kunne dekke behovene, verken økonomisk eller når det gjelder rekruttering av ansatte, dersom disse øker i takt med antall eldre. Det ble pekt på at et økt behov for institusjonsplasser ville være spesielt utfordrende. Rapporten viste at det i Sandefjord var nødvendig å tenke nytt.

Leve hele livet i Sandefjord

Rapporten fra PWC ble behandlet politisk. Den ble i tillegg utgangspunktet for et folkemøte, og for møter med brukerorganisasjoner, om hva kommunen burde satse på fremover. Det ble her lagt grunnlag for et retningsvalg for eldreomsorgen i Sandefjord. Retningsvalget ble senere vedtatt av kommunestyret, og dannet grunnlaget for en mer detaljert handlingsplan.

Samtidig med at utviklingsarbeidet i Sandefjord pågikk, kom regjeringen med reformen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ( stm 15) (ekstern lenke). Forventningen til kommunene var her tydelig; de skulle forberede seg på demografiutfordringene ved å utarbeide egne planer i tråd med reformen. For å understreke at Sandefjords lokale handlingsplan var, og er, sammenfallende med reformens intensjon og innhold, fikk kommunens lokale handlingsplan navnet; Leve hele livet i Sandefjord.

Ved kommunestyrets budsjettbehandling ble det bevilget 8,5 mill til handlingsplanens tiltak i 2019, økende til 10 mill fra 2020.

Status pr. mai 2019:

Modell til inspirasjon

Sandefjord var tidlig ute med å utarbeide en handlingsplan i tråd med reformen, og har et forsprang på de fleste andre kommuner. Sandefjords arbeid benyttes derfor nå som en modell til inspirasjon for andre. En vesentlig suksessfaktor i Sandefjord er en sterk forankring i kommunens toppledelse og på folkevalgt nivå. De folkevalgte i Sandefjord ønsker å investere i forebyggende og behovsreduserende tiltak framfor å investere i et så høyt antall institusjonsplasser som demografiutviklingen tilsier, dersom dagens dekningsgrad skal opprettholdes. Dette kommer tydelig fram i kommunestyrets prioritering i budsjettbehandlingen.

Status

Handlingsplanen inneholder 22 mål og 81 tiltak. Planen rulleres hvert 2. år. 

Framover skal kommunalområdet helse, sosial og omsorg gjennomføre handlingsplanen på en slik måte at gevinstene kan innfris.  Arbeidet med å implementere tiltakene og innføre nye måter å jobbe på er i full gang; i flere seksjoner og enheter. Det er ansatt en prosjektleder som koordinerer arbeidet. Ansvaret for å implementere tiltakene er gitt til linjeledelsen.

I lenkene under finner du eksempler på igangsatte tiltak fra handlingsplanen.

Film om velferdsteknologi

Våren 2019 viste Sandefjord kommune fram ulike teknologiske løsninger i pop-up leilighet på kjøpesenteret Hvaltorvet. Elever fra Sandefjord videregående skole laget en film i forbindelse med utstillingen.  Filmen gir deg nyttig informasjon om mulighetene velferdsteknologi gir.

Presentasjoner

Presentasjon av handlingsplanen Leve hele livet, for folkevalgte i Sandefjord.

Presentasjon av prosjektet Aldersvennlige Sandefjord, for ledere i Sandefjord

Kontaktinfo

Lise Tanum Aulie

Tlf. 97018975

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?