Leve hele livet i Sandefjord

Handlingsplanen leve hele livet i Sandefjord 2019-2023.pdf

Fremtidens eldreomsorg

De fleste eldre i Sandefjord lever gode liv. De former sin egen hverdag, de er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det, de bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner, eller i nærmiljøet. Alle eldre bør fortsette å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og kommunen må trå til med et omsorgstilbud.

Sandefjord kommune har vært tidlig ute med å planlegge hvordan kommunen skal legge opp den fremtidige eldreomsorgen. 

Etter kommunesammenslåingen fikk konsulentselskapet PWC i oppdrag å vise oss hvilke utfordringer nye Sandefjord kommune vil møte fremover for å dekke behovene til den eldre del av befolkningen.

Rapporten viste hva kommunen måtte stille opp med dersom vi fortsetter å jobbe på samme måte og med den samme dekningsgraden på institusjonsplasser for den sterke økningen av antall eldre som i dag. Kommunen vil ikke ha mulighet til å dekke behovene, hverken økonomisk eller når det gjelder rekruttering av ansatte. Det er derfor nødvendig å tenke nytt.

Handlingsplan

Rapporten fra PWC ble behandlet politisk og den ble utgangspunktet for et folkemøte og møter med brukerorganisasjonene om hva kommunen burde satse på fremover. På denne bakgrunn ble det meislet ut et grunnlag for et retningsvalg, som kommunestyret vedtok.

Denne dannet grunnlaget for en mer detaljert handlingsplan. 

Ved kommunestyrets behandling av budsjettet ble det bevilget 8,5 mill til handlingsplanens tiltak i 2019, økende til 9,5 mill fra 2020.

Status pr. mai 2019:

Leve hele livet - nasjonal reform

Samtidig med at utviklingsarbeidet i Sandefjord pågikk, kom regjeringen med sin reform; Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ( stm 15) (ekstern lenke).

Forventningen til kommunene var tydelig; de skulle forberede seg på demografiutfordringene ved å utarbeide egne planer i tråd med reformen. For å understreke at vår lokale handlingsplan er sammenfallende med reformens intensjon og innhold, ble vår handlingsplan hetende; Leve hele livet i Sandefjord.

Vi har et forsprang på de fleste andre kommuner, og benyttes derfor nå som en modell til inspirasjon for andre. Det spesielle med arbeidet her i Sandefjord er en sterk forankring i kommunens toppledelse og på folkevalgt nivå. De folkevalgte i Sandefjord ønsker å investere i forebyggende og behovsreduserende tiltak i stedet for å investere i et så høyt antall institusjonsplasser som demografiutviklingen tilsier, dersom dagens dekningsgrad skal opprettholdes. Kommunestyrets prioritering i budsjettbehandlingen viser at de mener alvor.

Nå skal kommunalområdet gjennomføre handlingsplanen på en slik måte at gevinstene kan innfris. Det er ansatt en prosjektleder som koordinerer arbeidet, mens implementeringen av tiltakene tar linjeledere ansvar for. Akkurat nå innføres mange nye tiltak og måter å jobbe på i flere seksjoner og i mange enheter samtidig.

Handlingsplanen inneholder 19 mål og 74 tiltak,- så det er nok arbeid til alle. Planen skal rulleres og en justert handlingsplan skal legges fram sammen med rammesaken i juni d.å.

Sandefjord kommune er også vertskommune for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og tjenesteutvikling. Utviklingssenteret har som en del av sitt oppdrag fra Helsedirektoratet, å følge opp reformen Leve hele livet. Utviklingssenteret skal bistå kommunene i Vestfold som en del av det regionale støtteapparatet med gjennomføring av reformen. Leve hele livet i Sandefjord vil derfor ha en naturlig og tett kobling opp mot den nasjonale satsningen.

Gjennomføring

Flere av tiltakene i handlingsplanen innebærer endring av etablert praksis eller innføring av nye arbeidsmåter.

Noen av tiltakene krever en prosjektorganisering og defineres som delprosjekter:

Film om velferdsteknologi

Våren 2019 viste Sandefjord kommune fram ulike teknologiske løsninger i pop-up leilighet på kjøpesenteret Hvaltorvet. Elever fra Sandefjord videregående skole laget en film i forbindelse med utstillingen.  Filmen gir deg nyttig informasjon om mulighetene velferdsteknologi gir.

Kontaktinfo

Lise Tanum Aulie

Tlf. 97018975

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?