Heltidskultur

Heltidskultur

Sandefjord kommune har en høy andel deltidsansatte. Kommunestyret har bevilget penger i den neste 4 årsperioden til å øke satsingen for å oppnå en heltidskultur i Sandefjord kommune, det gir oss mulighet for å jobbe strukturert med å øke denne andelen.

Prosjektet «Nytt Blikk Sandefjord kommune» er gjennomført i 2018-2020, med utprøving av ulike turnusordninger. Dette prosjektet ble avsluttet i januar 2020, og det er behov for å prosjektorganisere det videre arbeidet med heltidskultur for å ivareta den videre satsingen.

Under fremkommer mandat, prosjektbeskrivelse og fremdrift for prosjektet:

Prosjektbeskrivelse Heltidskultur Sandefjord.pdf


NyttBlikk
var et læringsnettverk som ble arrangert av KS og partene som tar del i heltidserklæringen. Nettverket strakk seg over to år, og la vekt på at samlingene som skulle gjennomføres skulle være en felles arena for deling og erfaringsutveksling samt kunnskaps– og metodeutvikling for å sikre framdrift i arbeidet mot en heltidskultur. Sandefjord kommune har vært deltakere sammen med 8 andre kommuner. Ved å delta i læringsnettverket har Sandefjord kommune fått innblikk i problemstillinger, aktuell forskning, erfaringer fra andre kommuner og hvilke effekter de forskjellige tiltakene har hatt over tid.

NyttBlikk Sluttrapport.pdf