Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Jobbmuligheter kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Arbeid for god folkehelse

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutviklingsområdet står sentralt i forebyggende arbeid for god folke­helse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. Vårt arbeid skal bidra til:

  • Gode muligheter for et bredt spekter av fysiske aktiviteter for byens innbyggere
  • Gode og trygge oppvekst- og bomiljøer for barn og unge
  • Sosiale nettverk som kan gi tilhørighet
  • Tiltak for å stimulere/øke barn og unges evne til å mestre livets utfordringer
  • Gode opplevelser som kan bidra til et rikt liv, overskudd, livsglede, og trivsel

Kommunalområdets organisasjon

Området ledes av kommunalsjefen med stab, som arbeider for videreutvikling av kommunens kultur- og fritidstilbud. Vi sier gjerne at våre innbyggere ikke bare skal ha noe å leve av, men også noe å leve for.

Kommunalområdet er delt i tre seksjoner; bibliotek, park-, idrett og friluftsliv og kultur.

Etaten har 100 medarbeidere, i stillinger som bibliotekarer, rådgivere, saksbehandlere og fagkonsulenter innenfor kultur, idrett, friluftsliv og økonomi, teknikere i kulturhus, servicemedarbeidere på kino, gartnere o.a. fagarbeidere i park og idrett, badebe­tjenter, sekretærer m.m. Våre ansatte har mange spennende og utfordrende oppgaver.