Salg, servering og skjenking

Smittevern covid-19:  Viktig informasjon til serveringssteder

Serveringssteder; som restaurant, kafe bar og pub, og utested; som diskotek, nattklubb og liknende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette fremgår av covid-19 forskriften § 14a.

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringsteder og arrangementer fra 4. januar

Fra 4. januar 2021 er det innført et nasjonalt forbud mot å servere alkohol på serveringsteder og arrangmenter.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

På Helsedirektoratets sider kan du lese mer om krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Registrering av kontaktopplysninger på skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal i henhold til covid-19-forskriften § 14a. registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Bestemmelsen sier videre:

Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering. 

Kommuneoverlegens presisering av § 14a.
 • Kravet om «at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand» gjelder målt fra skulder til skulder.

 • Hovedinntrykket skal være at majoriteten av de besøkende sitter med minst 1 meters avstand. Store grupper med jevngamle voksne mennesker vil åpenbart ikke være samme husstand.

 • Besøkende skal i all hovedsak oppholde seg ved bordet.  Besøkende som åpenbart ikke overholder smittevernregler, skal bortvises. Husk at avstandskravet også må opprettholdes ved toalettbesøk og røykepauser.
 • Serveringsstedet er ansvarlig for å informere besøkende om gjeldende smittevernregler. 

 • Alle serveringssteder som har diskservering må sørge for at besøkende holder minst 1 meters avstand i kø. Avstandskravet gjelder også mellom besøkende og personell over disk, med mindre det blir satt opp pleksiglass eller liknende barriere.

 • Rutiner utarbeidet for å ivareta kravet om god hygiene og godt renhold skal være skriftliggjort. Renholdsrutinene må inkludere beskrivelse av frekvens og metode for renhold av ulike rom og innretninger. Utført renhold skal dokumenteres med kvitteringslister eller liknende.
Kommunens kontroll/tilsyn og sanksjonsmuligheter 

Kommunen fører etter covid-19 forskriften § 18 tilsyn med at serveringsteder driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3. Stengning er et virkemiddel i begge lovverk.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i covid-19-forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven §8-1 

Bransjestandard

NHO reiseliv har utarbeidet en bransjeveiledning - Trygg servering. Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringssteder. Virksomhetenes planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen.  Sammen med presiseringene fra kommuneoverlegen, utgjør bransjeveiledningen en standard for hva som skal til for å overholde bestemmelsene i § 14a.   

Øvrig informasjon

Det er ikke gitt noen øvre grense for antall personer som kan oppholde seg på et serveringssted, og dette må styres av størrelsen på lokalet, muligheten til å holde nødvendig avstand og opprettholde god hygiene. 

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder kravene for arrangementer gitt i covid19-forskriften. Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Les mer om arrangementer på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider.

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha:

 • serveringsbevilling

I tillegg må daglig leder av serveringsvirksomhenten ha bestått etablererprøven for serveringssted (ekstern lenke)

Søk om serveringsbevilling

Hvis du også ønsker å servere og skjenke alkohol, kan du søke om dette i et felles søknadsskjema.

Søk om serverings- og/eller skjenkebevilling

Hva er et serveringssted

Hva som er å regne som et serveringsted er definert i serveringsloven (ekstern lenke)

Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og /eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken er alltid å betrakte som bevillingspliktige. Det samme gjelder eksempelvis for potetvogner, kiosker og bensinstasjoner som selger mat som for eksempel varme pølser m.m.

Serveringsbevillingen gjelder kun for serveringsstedet du har søkt bevilling for. Ønsker du å åpne et nytt serveringssted må det søkes om ny serveringsbevilling for dette stedet. 

Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset såfremt alle vilkår i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig å gi bevilling.

Catering er ikke bevillingspliktig. Catering kjennetegnes ved at kunden spiser maten et helt annet sted. Eksempler på dette er virksomhet med kun utkjøring av pizza, levering av middag til private selskaper og lignende.

Krav til vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklagerlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminierng på grunnlag av etnisitet, religion mv.

Nevnte personer må heller ikke ha begått lovbrudd iforhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drif av et serveringssted.

Vandelsvurderingen gjelder for de fem siste årene. Forhold eldre enn fem år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og vi legger stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i serveringsloven § 6 (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn to måneder)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Bekreftelse på bestått etablerereprøve for daglig leder av serveringsvirksomheten
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av skjenkebevillingen (gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling)
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Husk også på å registrerer virksomheten hos Matilsynet (ekstern lenke)

Vi beregner 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om serveringsbevilling         Søk om skjenkebevilling

Søk om serverings- og/eller skjenkebevilling

Krav til vandel

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomhenten, må ha vist ukladerlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Vandelsvurderingen gjelder for de 10 siste årene. Forhold eldre enn 10 år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og vi legger stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn to måneder)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Bekreftelse på bestått etablerereprøve for daglig leder av serveringsvirksomheten
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av skjenkebevillingen
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent 

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no 
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord..

Husk også på å registrerer virksomheten hos Matilsynet (ekstern lenke)

Det beregnes 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Viktig informasjon til bevillingshavere
 • Sandefjord kommune krever at alle skjenkesteder deltar på kurset Ansvarlig vertskap.
 • Styrer og stedfortreder må delta på kurset innen ett år etter at bevillingen er gitt.
 • Alle ansatte som skal skjenke alkohol, må ta e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben. Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider (ekstern lenke)
 • I henhold til Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 må det tilstrebes universell utforming av lokalet (tilrettelagt for funksjonshemmede)

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk må utsalgsstedet ha:

 • salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

I tillegg må styrer og styrers stedsfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om salgsbevilling

Krav til vandel

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomhenten, må ha vist ukladerlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Vandelsvurderingen gjelder for de 10 siste årene. Forhold eldre enn 10 år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og det legges stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn 2 mnd)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Tegning av lokalet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av salgsbevillingen

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Det beregnes 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Bevillingsendringer (driftsendringer)

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. 

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld fra om driftsendring

Ansvarlig vertskap

Usikert når neste Ansvarlig vertskap arrangeres pga Covid-19 situasjonen.

Påmelding

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Kl.:

Påmeldingsfrist:

Meld deg på ANSVARLIG VERTSKAP

Krav om ansvarlig vertskap

Sandefjord kommune krever at alle skjenkesteder deltar på kurset Ansvarlig vertskap. Styrer og stedfortreder må delta på kurset innen ett år etter at bevillingen er gitt.

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Krav om E-læringskurs

Alle ansatte som skal skjenke alkohol, må ta e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben. 

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider (ekstern lenke)

Presentasjoner fra Ansvarlig vertskap

09.11.2017

19.04.2018

13.11.2018

 05.11.2019

Skjenkeforum

Etter anbefaling fra fylkesmann i Vestfold har Sandefjord kommune opprettet et skjenkeforum med representanter fra utelivsbransjen, politiet og kommunen.

Formålet med forumet er å belyse og ta opp akutelle temaer, problemstillinger og ufordringer relatert til utelivsbransjen i Sandefjord. Det overordnede målet er et trykt og god uteliv.

Det avholdes 3-4 møter i året.

Representanter i skjenkeforum

Ta kontakt med forumets medlemmer hvis du har spørsmål eller aktuelle temaer du mener forumet bør diskuterer.

Utelivsbransjen:

Politiet

Sandefjord kommune

Møtereferat

Søk om utvidet skjenkebevilling

Kommunen kan også gi utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling.

 • Søk i god tid -  det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid.

Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Søke om enkeltarrangementer /russearrangement

Russearrangement må søke om skjenkebevilling på lik linje som andre enkeltanledninger.

Det er forbudt å drikke og servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vederlag på sted som normalt benyttes til offentlige møter, fester, utsillinger eller andre tilstelinger i henhold til alkoholloven § 8-9 nr.4. 

Enkeltarrangement med alkoholservering

Kommunen kan gi skjenkebevilling både for lukkede og åpne enkeltarrangementer.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Gebyr for enkeltarrangementer:

 • Arrangement for inntill 500 personer - 500 kr
 • Arrangement for mer enn 500 personer og inntil 1000 personer - 1 500 kr
 • Arrangement for mer enn 1000 personer - 3 000 kr
 • Ambulerende bevilling (lukket arrangement) - 350 kr
Krav til arrangementet
 • Bevillingssøker må utnevne en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Disse personene må være over 20 år.
 • På arrangement med over 500 deltakere må styrer eller stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)
 • Søknaden avgjøres av kommunen i samarbeid med politiet. Det legges vekt på politiets vurdering av arrangementet. Send e-post til post.sor-ost@politiet.no for å gi informasjon om arrangementet. Les dokumentet Søknad arrangement for å få kjennskap til hvilken informasjon og dokumentasjon som politiet krever.
 • Hvis politiet finner det nødvendig kan arrangør bli pålagt å leie ordensvakter fra godkjent vaktselskap, jf. lov om vaktvirksomhet
 • Arrangør kan også bli pålagt politivakter og dekning av utgifter til dette, jf. politiloven § 25
 • Brannvesenet må også informeres ved store arrangementer. Send e-post til brann@sandefjord.kommune.no. Les dokumentet Brannsikkerhet ved arrangementer for å få kjennskap til hvilken informasjon og dokumentasjon som brannvesenet krever.
 • Bruk av høytaleranelgg utendørs etter kl. 19.00 er søknadspliktige alle dager, og må på forhånd tillates av kommuneoverlegen.
 • Det kan gis tillatelse til å spille musikk utendørs frem til kl. 22.00 søndag til torsdag, og til kl. 23.00 fredag og lørdag, og ytterligere 1 time for opptill seks arrangementer per. arrangegentessted per harlvår. Les mer om dette på miljørettet helsevern sin side.
 • Søknad sendes kommuneoverlegen v/Miljørettet helsevern til kommunes postmottak i brev eller i e-post til: post@sandefjord.kommune.no og merkes: "Søknad om musikk"
 • Søk i god tid - det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid etter søknad med all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Se krav til vedlegg

NB! Mangelfulle søknader eller søknader som blir sendt inn forseint kan bli avslått.

Krav til vedlegg

Følgende godkjent dokumentasjon må følge søknaden:

 • Leie av lokale, område o.l
 • Vakthold
 • Brannsikkerhet
 • Risikoanalyse
 • Diplom for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke) for styre eller stedfortreder - gjelder for arrangement med over 500 deltakere.
 • Dispensasjon for spilling av musikk utendørs etter kl. 22.00 søndag-torsdag, og etter kl. 23.00 fredag og lørdag

NB! Eventuelt billettsalg til arrangementet kan ikke starte før bevillingen er gitt.

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante lover og regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Prøven skal besvares elektronisk.

Neste prøver

I henhold til covid-19 forskriften skal det legges tilrette for minimum 1 meters avstad mellom deltakerne. Det er av den grunn et begrenset antall plasser pr. prøvedag. 

Send mail til postmottak@sandefjord.kommune.no hvis prøvedagen er fulltegnet.

 • Torsdag 18.02.2021 - kl. 12.30 (usikkert i forhold til antall)
 • Torsdag 18.03.2021 - kl. 12.30 (usikkert i forhold til antall)

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 90 minutter

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger.

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Meld deg på ETABLERERPRØVEN

Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

Pensum til etablererprøven

Læremateriell til etablererprøven kan kun bestilles fra vinn.no.

Kunnskapsprøver for salgs- eller skjenkebevilling

Kunnskapsprøvene for salgs- og skjenkebevilling avholdes på samme dag.

Prøvene besvares elektronisk.

Neste prøver

I henhold til covid-19 forskriften skal det legges tilrette for  minimum 1 meters avstad mellom deltakerne. Det er av den grunn et begrenset antall plasser pr. prøvedag. 

Send mail til postmottak@sandefjord.kommune.no hvis prøvedagen er fulltegnet.

 • Torsdag 18.02.2021 - kl. 12.30 (usikkert i forhold til antall)
 • Torsdag 18.03.2021 - kl. 12.30 (usikkert i forhold til antall)

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 60 minutter

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Meld deg på KUNNSKAPSPRØVEN

Det er bindende påmelding. 

 • Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven. 

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling
Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Kurs og prøve 

NB! Det forutsettes minimun 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

Påmelding

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Kl.: 09.00 - 14.00 (prøven avvikles fra ca. kl. 12.30)

Pris: 1200 kr pr. deltager (inkl. enkel lunsj)

Påmeldingsfrist: 

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp til kurset.

Meld deg på KURS OG PRØVE

Det er bindende påmelding.

 • Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.
 • Det forutsettes minimun 10 deltakere for å gjennomføre kurset. 

Læremateriell kan kun bestilles fra vinn.no.

Rapporter omsetning av alkohol

Omsetningsoppgave for skjenkebevillinger

Omsetningsoppgave for salgsbevillinger

Frist for innrapportering: innen 01.04.2021

Satser og gebyr 2021

Krav til vedlegg

Skjema med oppdaterte opplysnigner må følge omsetningsoppgaven

Oppdaterte opplysninger - salgsbevilling

Oppdaterte opplysninger - skjenkebevilling

Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstider søknad om salgs- og skjenkebevilling

Åpnings- og skjenketider

Salg- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:

 • Fra 06.00 til 20.00 hverdager
 • Fra 06.00 til 18.00 dager før søndager og helligdager
 • Fra 06.00 til 15.00 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften

NYE Skjenketider fom 29.05.2020

Åpnings- og skjenketider i Sandefjord kommune - §2 UTGÅR (ekstern lenke)

Skjenketider i perioden 15.mai - 31.august

Kl. 08.00 - 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 

Kl. 13.00 - 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3

Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Gjestene må ha forlatt
lokalet innen kl. 03.30.

Skjenketider i perioden 01.september - 14.mai

Kl. 08.00 - 02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 

Kl. 13.00 - 02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3

Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Gjestene må ha forlatt
lokalet innen kl. 02.30.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Mer informasjon om temaene ovenfor finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Tobakkssalgsregister

Det er registreringsplikt for virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater fra 1.januar 2018. 

Registreringen gjør du i Tobakkssalgsregisteret.

Kommunen skal føre tilsyn med salg av tobakk. Alle salgssteder må betale en årlig avgift.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider.

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?