Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha:

 • serveringsbevilling

I tillegg må daglig leder av serveringsvirksomhenten ha bestått etablererprøven for serveringssted (ekstern lenke)

Søk om serveringsbevilling   

 Referat fra møte 13.09.2019.pdf

Hvis du også ønsker å servere og skjenke alkohol kan du søke om dette i et felles søknadsskjema.

Søk om serverings- og/eller skjenkebevilling

Les mer om kravene til en skjenkebevilling i avsnittet under

 

Hva er et serveringssted

Hva som er å regne som et serveringsted er definert i serveringsloven (ekstern lenke) 

Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og /eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken er alltid å betrakte som bevillingspliktige. Det samme gjelder eksempelvis for potetvogner, kiosker og bensinstasjoner som selger mat som for eksempel varme pølser m.m.

Serveringsbevillingen gjelder kun for serveringsstedet du har søkt bevilling for. Ønsker du å åpne et nytt serveringssted må det søkes om ny serveringsbevilling for dette stedet. 

Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset såfremt alle vilkår i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig å gi bevilling.

Catering er ikke bevillingspliktig. Catering kjennetegnes ved at kunden spiser maten et helt annet sted. Eksempler på dette er virksomhet med kun utkjøring av pizza, levering av middag til private selskaper og lignende.

Krav til vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklagerlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminierng på grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Nevnte personer må heller ikke ha begått lovbrudd iforhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drif av et serveringssted.

Vandelsvurderingen gjelder for de 5 siste årene. Forhold eldre enn 5 år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og det legges stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i serveringsloven § 6 (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn 2 mnd)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Bekreftelse på bestått etablerereprøve for daglig leder av serveringsvirksomheten
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av skjenkebevillingen (gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling)
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent 

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på mail til hso@sandefjord.kommune.no 
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Husk også på å registrerer virksomheten hos Matilsynet (ekstern lenke)

Det beregnes 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om serveringsbevilling         Søk om skjenkebevilling

Søk om serverings- og/eller skjenkebevilling

Krav til vandel

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomhenten, må ha vist ukladerlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Vandelsvurderingen gjelder for de 10 siste årene. Forhold eldre enn 10 år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og det legges stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn 2 mnd)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Bekreftelse på bestått etablerereprøve for daglig leder av serveringsvirksomheten
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av skjenkebevillingen
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent 

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på mail til hso@sandefjord.kommune.no 
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord..

Husk også på å registrerer virksomheten hos Matilsynet (ekstern lenke)

Det beregnes 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Viktig informasjon til bevillingshavere
 • Sandefjord kommune krever at alle skjenkesteder deltar på kurset Ansvarlig vertskap. 
 • Styrer og stedfortreder må delta på kurset innen ett år etter at bevillingen er gitt.
 • Alle ansatte som skal skjenke alkohol, må ta e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben. Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider (ekstern lenke)
 • I henhold til Alkoholpolitisk handlingsplan 2017 - 2020 må det tilstrebes universell utforming av lokalet (tilrettelagt for funksjonshemmede)

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk må utsalgsstedet ha:

 • salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

I tillegg må styrer og styrers stedsfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)

Søk om salgsbevilling

Krav til vandel

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomhenten, må ha vist ukladerlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Vandelsvurderingen gjelder for de 10 siste årene. Forhold eldre enn 10 år blir ikke hensyntatt.

Sandefjord kommune fører en streng praksis i forhold til vandelskravet, og det legges stor vekt på politiets uttalelser.

Les mer om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b (ekstern lenke)

Krav til vedlegg

Følgende vedlegg må følge med søknaden(e):

 • Firmaattest (ikke eldre enn 2 mnd)
 • Adkomstdokumenter (leiekontrakt eller skjøte). Ved framleie må det også sendes med tillatelser til framleie og framleiekontrakt
 • Tegning av lokalet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styre og stedfortreder av salgsbevillingen

Vedleggene kan:

 • lastes opp elektronisk i søknaden
 • sendes på mail til hso@sandefjord.kommune.no 
 • sendes pr. post til Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Det beregnes 6-8 ukers saksbehandligstid etter at alle vedlegg er mottatt.

Bevillingsendringer (driftsendringer)

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. 

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld fra om driftsendring

Ansvarlig vertskap

Neste Ansvarlig vertskap arrangeres tirsdag 5.nov. 2019

Påmelding

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Kl.: 10.00 - 13.00

Påmeldingsfrist: 29.10.2019

Meld deg på ANSVARLIG VERTSKAP

Krav om ansvarlig vertskap

Sandefjord kommune krever at alle skjenkesteder deltar på kurset Ansvarlig vertskap. Styrer og stedfortreder må delta på kurset innen ett år etter at bevillingen er gitt.

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Krav om E-læringskurs

Alle ansatte som skal skjenke alkohol, må ta e-læringskurs knyttet til Ansvarlig vertskap. E-læringskurset skal tas før de starter i jobben. Medarbeidere som er ansatt før 30. september 2017, må ta kurset innen 1. april 2018.

Kravene gjelder for restauranter, puber og barer. Mer informasjon om dette finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider (ekstern lenke)

Presentasjoner fra Ansvarlig vertskap

09.11.2017

19.04.2018

13.11.2018

 

Skjenkeforum

Etter anbefaling fra fylkesmann i Vestfold har Sandefjord kommune opprettet et skjenkeforum med representanter fra utelivsbransjen, politiet og kommunen.

Formålet med forumet er å belyse og ta opp akutelle temaer, problemstillinger og ufordringer relatert til utelivsbransjen i Sandefjord. Det overordnede målet er et trykt og god uteliv.

Det avholdes 3-4 møter i året.

Representanter i skjenkeforum

Ta kontakt med forumets medlemmer hvis du har spørsmål eller aktuelle temaer du mener forumet bør diskuterer.

Utelivsbransjen:

Politiet

Sandefjord kommune

Møtereferat

Søk om utvidet skjenkebevilling

Kommunen kan også gi utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling.

 • Søk i god tid -  det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid.

Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Søke om enkeltarrangementer /russearrangement

Russearrangement må søke om skjenkebevilling på lik linje som andre enkeltanledninger.

Det er forbudt å drikke og servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om det skjer uten vederlag på sted som normalt benyttes til offentlige møter, fester, utsillinger eller andre tilstelinger jf. Alkoholloven § 8-9 nr.4. 

Enkeltarrangement med alkoholservering

Kommunen kan gi skjenkebevilling både for lukkede og åpne enkeltarrangementer.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Gebyr for enkeltarrangementer:

 • Arrangement for inntill 500 personer - 500 kr
 • Arrangement for mer enn 500 personer - 3 000 kr
 • Ambulerende bevilling (lukket arrangement) - 350 kr
Krav til arrangementet
 • Bevillingssøker må utnevne en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Disse personene må være over 20 år.
 • På arrangement med over 500 deltakere må styrer eller stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke)
 • Søknaden avgjøres av kommunen i samarbeid med politiet. Det legges vekt på politiets vurdering av arrangementet. Send mail til post.sor-ost@politiet.no for å gi informasjon om arrangementet. Les dokumentet Søknad arrangement for å få kjennskap til hvilken informasjon og dokumentasjon som politiet krever.
 • Hvis politiet finner det nødvendig kan arrangør bli pålagt å leie ordensvakter fra godkjent vaktselskap, jf. Lov om vaktvirksomhet
 • Arrangør kan også bli pålagt politivakter og dekning av utgifter til dette, jf. Politiloven § 25
 • Brannvesenet må også informeres ved store arrangementer. Send mail til brann@sandefjord.kommune.no. Les dokumentet Brannsikkerhet ved arrangementer for å få kjennskap til hvilken informasjon og dokumentasjon som brannvesenet krever.
 • Bruk av høytaleranelgg utendørs etter kl. 19.00 må forhåndsvarsles til Miljørettet helsevern.
 • Det må søkes om dispensasjon fra kommuneoverlegen v/Miljørettet helsevern hvis det skal spilles musikk utendørs etter kl. 22.00 søndag - torsdag, og etter kl. 23.00 fredag og lørdag. Les mer om dette på Miljørettet helsevern sin side.
 • Søk i god tid - det må påberegnes 3-4 uker behandlingstid etter søknad med all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Se krav til vedlegg

NB! Mangelfulle søknader eller søknader som blir sendt inn forseint kan bli avslått.

Krav til vedlegg

Følgende godkjent dokumentasjon må følge søknaden:

 • Leie av lokale, område o.l
 • Vakthold
 • Brannsikkerhet
 • Risikoanalyse
 • Diplom for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven (ekstern lenke) for styre eller stedfortreder - gjelder for arrangement med over 500 deltakere.
 • Dispensasjon for spilling av musikk utendørs etter kl. 22.00 søndag - torsdag, og etter kl. 23.00 fredag og lørdag

NB! Eventuelt billettsalg til arrangementet kan ikke starte før bevillingen er gitt.

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante lover og regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Prøven skal besvares elektronisk.

Neste prøver

Andre halvår 2019:

 • 14. august
 • 18. september
 • 16. oktober
 • 06. november
 • 18. desember

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 90 minutter

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger.

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

 Meld deg på ETABLERERPRØVEN


Det er bindende påmelding. 

 • Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

Pensum til etablererprøven

Læremateriell til etablererprøven kan kun bestilles fra vinn.no.

Kunnskapsprøver for salgs- eller skjenkebevilling

Kunnskapsprøvene for salgs- og skjenkebevilling avholdes på samme dag.

Prøvene besvares elektronisk.

 Neste prøver

Andre halvår 2019:

 • 14. august
 • 18. september
 • 16. oktober
 • 06. november
 • 18. desember

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 60 minutter

Pris: 400 kr pr. gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

Meld deg på KUNNSKAPSPRØVEN

 

 Det er bindende påmelding. 

 • Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

 

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling
Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Kurs og prøve - våren 2020

NB! Det forutsettes minimun 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

Påmelding

Sted: Rådhuset, Sandefjordsveien 3

Kl.: 09.00 - 14.00 (prøven avvikles fra ca. kl. 12.30)

Pris: 1200 kr pr. deltager (inkl. enkel lunsj)

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp til kurset.

Meld deg på KURS OG PRØVE

Det er bindende påmelding.

 • Vi sender faktura hvis du ikke møter opp.
 • Det forutsettes minimun 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

 

Læremateriell kan kun bestilles fra vinn.no.

Rapporter omsetning av alkohol

Omsetningsoppgave for skjenkebevillinger

Omsetningsoppgave for salgsbevillinger

Frist for innrapportering: innen 29.03.2019

Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstider søknad om salgs- og skjenkebevilling

Åpnings- og skjenketider

Salg- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 er:

 • Fra 06.00 til 20.00 hverdager
 • Fra 06.00 til 18.00 dager før søndager og helligdager
 • Fra 06.00 til 15.00 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften

Åpnings- og skje nketider i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Alkoholpolitisk handlingsplan

Mer informasjon om temaene ovenfor finner du i Sandefjord kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

Tobakkssalgsregister

Det er registreringsplikt for virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater fra 1.januar 2018. 

Registreringen gjør du i Tobakkssalgsregisteret.

Kommunen skal føre tilsyn med salg av tobakk. Alle salgssteder må betale en årlig avgift.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider.

 

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?