Skogbruk

Kontaktperson

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60

Kommunes rolle og oppgave

Kommunen som lokal skogbruksmyndighet har som oppgave å forvalte skogbruksloven med forskrifter. Det innebærer bl.a. saksbehandling av søknader og tilskuddsordninger rettet bl.a. mot skogkultur, skogsdrift og landbruksveier. Kommunen har også ansvaret og myndighet for å se til at skog plantes til eller forynges etter hogst. 

Rådgiver i skogbruk har ansvaret for skogforvaltningen i kommunen. Prinsipielle saker avgjøres politisk.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i skogbruksloven (ekstern lenke).   

Beløpet som blir satt av til skogfond er en  valgfri sats på mellom 4 og 40 % av tømmerverdien og er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.  Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Nytt fra 2017 er at kontoutskrift for skogfondskonto sendes til skogeier sin meldingsboks i Altinn. Kontoutskrift kan hentes derfra. Dersom ikke kontoutskrift finnes i Altinn meldingsboks eller ved øvrige spørsmål om skogfond ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.

Altinn - Skogfondsystemet

Se film om effekten og lønnsomheten av skogfond.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet (ekstern lenke)

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond kan du bruke SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Ta kontakt med rådgiver i skogbruk Sanela Jacobsen dersom du har spørsmål.

Skogbruksplaner og miljøregistreringer

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer.

Skogene i tidligere Sandefjord kommune og Stokke kommune ble taksert og miljøregistrert i 2008, tidligere Andebu kommune ble taksert og miljøregistrert i 2012. Det er utarbeidet skogbruksplaner for alle skogeiendommene.

Ta kontakt med Viken Skog SA v/Svein Dypsund dersom du trenger skogbruksplan eller miljøregistreringer for din eiendom.

Mer informasjon om skogbruksplaner finnes også på Landbruksdirektoratets hjemmeside

 Se kart over alle verneområder i Vestfold (kilde Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

Skogskjøtsel og skogkultur

For å høste av skogressursene på en bærekraftig og økonomisk god måte, betinger dette at skogeieren skjøtter skogen sin ved å utføre skogskjøtsel. Etter hogst skal det plantes eller gjøres andre tiltak , f.eks markberedning, for å etablere ny skog. Etter som skogen vokser til må det utføres ungskogpleie / avstandsregulering for å fjerne uønskede treslag og oppnå riktig antall trær.

I Sandefjord kommune har vi gode tilskuddsordninger til skogeiere som utfører skogkultur. Det blir årlig tildelt midler til skogkultur fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til kommunen (NMSK tilskudd)

Tiltak

NMSK-tilskudd(statlig) 2019

Maksimale satser

Mekanisk etterarbeid

40 %

 350 kr/dekar

Avstandsregulering

40 %

1 000 kr/dekar

Grøfterensk

10 %

10 kr/lm

Ta gjerne kontakt med rådgiver i skogbruk Sanela Jacobsen for befaring.

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019

Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet. Utvidelsen når det gjelder suppleringsplanting gjelder for 2019 og er begrunnet med at tørkesommeren i 2018 har medført en del avgang i plantefelter. Endringen må evalueres og det er ikke tatt stilling til om disse betingelsene skal videreføres i samme form for senere år.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her  
Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

Bonitet Min. plantetall per dekar etter supplering
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100

Skogplanting i tørketida

Det blir fortsatt plantet, men vi anbefaler å lese dette notatet som Fylkesmannen har skrevet i samråd med skognæringen og forskere.Informasjon vedrørende vårplanting 2018

Meld skogskade

Her kan du rapportere inn og stedfeste dine skadeobservasjoner. Digitale bilder kan lastes opp og lagres sammen med rapporten. Rapporten sendes til NIBIO og kvalitetsikres før den er tilgjengelig i rapportoversikten.

NIBIO: https://skogskader.nibio.no/skadeform

Planting av utenlandske treslag

Forskrift for planting av utenlandske treslag

Veileder for planting av utenlandske treslag

Bygging av landbruksveier

Bygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Søknadsskjema for bygging av landbruksveier

Normaler for bygging av landbruksveier

Søknaden skal sendes den eller de kommunene hvor veianlegget er lokalisert. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til godkjente landbruksveier.

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier

Spredning av plantevernmidler i utmark

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er 15 dekar og større skal sendes til kommunen, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften. Med søknaden skal det følge med kart over feltet som viser areal som ønskes behandlet, utbredelse av skadegjørere, eiendomsgrenser, boliger, fritidsboliger, turstier, vannforekomster og drikkevannskilder.

Søknadsfrist: 1. oktober

Kommunen skal fatte vedtak innen 15. mars året etter at søknaden ble mottatt.

Klikk her for å åpne søknadsskjema om spredning av plantevernmidler i utmark (PDF, 457 kB). 

Melding om spredning av plantevernmidler i utmark

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredning er utført, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften.

Klikk her for å åpne skjema for melding om spredning av plantevernmidler i utmark

 

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 81 68

Landbrukskontoret holder til over biblioteket i Andebu sentrum.

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid (8.00- 15.30), men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?