Jordbruk

Kontaktpersoner

Einar Idland, telefon 33 43 81 68

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Nyttige linker

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Grønt Fagsenter-landbruksportel Vestfold

Norsk Landbruksrådgivning Viken

Landbruksdirektoratet

Vestfold Bondelag

Debio

Mattilsynet-Regelverk rundt import av fôr

Bevaring av dyrka jord

Dyrka jord er et resultat av tusenvis av år med naturlige jordsmonndannende prosesser. Dyrka jord utgjør bare 3 % av Norges landareal, og er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Bare litt over 1/3 av dette er egnet til matkornproduksjon. Bevaring av dyrka jord er en forutsetning for å sikre matforsyningen i landet både på kort og lang sikt.

Driveplikt på jordbruksareal

Hvis du eier et jordbruksareal, så har du driveplikt i henhold til jordlovens § 8.  Området skal dyrkes eller beites.

Driveplikten i henhold til jordloven kan oppfylles ved at arealet blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. En forutsetning er at leieavtalen er på minst 10 år om gangen uten at eieren har anledning til å si opp avtalen. Avtalen må være skriftlig og føre til driftsmessige gode løsninger. Kommunen kan bidra med en mal for jordleieavtale.

For mer informasjon, se Landbrukdirektoratets nettside om driveplikt.

Driveplikten gjelder ikke skog. For skog gjelder skogbruksloven.

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Det må utarbeides plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. Det bør også ligge ved en plan for drenering.

Her finner du søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking

Miljøkrav

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan ikke, uten samtykke fra kommunen, foreta inngrep av negativ betydning for kulturlandskapet.

Slike inngrep vil være:

 • kanalisering og lukking av elver og bekker
 • lukking av åpne grøfter
 • oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
 • fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
 • planering av jordbruksarealer
 • oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
 • sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Normal skjøtsel av eiendommen regnes ikke som slike inngrep.

Dersom du ønsker å foreta inngrep i kulturlandskapet kan du ta kontakt med kommunen for en forhåndsvurdering eller skrive en søknad til kommunen som vil vurdere tiltaket. Legg gjerne med et kart der tiltaket er tegnet inn.

Vi minner om at inngrepene som er beskrevet ovenfor kan kreve særskilt tillatelse etter annet regelverk, som jordlova, vannressursloven, naturvernloven, kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.

Mot vassdrag og kanaler skal det avsettes en to meters vegetasjonssone som ikke skal jordarbeides. For områder med erosjonsfare og som ligger innenfor nedbørsfelt til et sårbart vassdrag eller kystområde, kan fylkesmannen i tillegg sette regionale krav til jordarbeidingsrutiner eller andre tiltak. Slike krav er ikke fastsatt i Sandefjord kommune per dags dato.

Brudd på ett eller flere av miljøkravene ovenfor kan gi reduksjon eller avkorting i produksjonstilskuddet.

For å lese mer om miljøhensyn i jordbruket, se nettsiden til Landbruksdirektoratet om bondens miljøplan og regionalt miljøprogram.

Floghavre

Det er forbudt å spre floghavre!

Hvis du har mistanke om floghavre på eiendommen din må du melde fra til landbrukskontoret i kommunen og sende en planteprøve til analyse sammen med et registreringsskjema. Legg planten i en tett papirpose (ikke plast) ved forsendelsen.

Hva må du gjøre:

 • Foreta årlig kontroll av arealer der det kan forekomme floghavre.  Eier/bruker har en særlig plikt til å holde et 20 m bredt belte mot åpne kanaler, elver, bekker, veier og dyrka mark på naboeiendom fritt for frøbærende floghavreplanter. Det samme gjelder arealer som årlig er utsatt for flom.
 • Bekjempe floghavren effektivt, for eksempel ved luking eller sprøyting. Bortluket floghavre skal brennes.
 • Ta nødvendige forholdsregler for at floghavre ikke spres. 

Se mer informasjon på nettsiden til Mattilsynet om bekjempelse av floghavre

 • Dokumentasjon på gjennomført kontroll og bekjempelse skal sendes kommunen hvert år.  Mottatt skjema for registrering av kontrolltiltak og bekjempelse skal returneres til kommunen i utfylt stand senest 15. september.

Personell fra landbrukskontoret og Mattilsynet vil foreta stikkprøvekontroller på eiendommer for å påse at floghavre blir bekjempet effektivt.

Frierklæring?

Hvis du mener å ha utryddet floghavren, kan du søke om offentlig inspeksjon den påfølgende vekstsesongen. Frist før å søke er 1. februar. I kontrollårene må det dyrkes bygg eller vårhvete på det skiftet floghavren har vært.

Dersom kontrollen i to vekstsesonger på rad ikke finner floghavre, erklærer Mattilsynet eiendommen som fri for floghavre.

Erstatning for avlingsskade

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Meld i fra i tide!

Før du søker om erstatning må du melde fra om skaden til kommunen. Dette må du gjøre så snart du er klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke har meldt skaden. Dette er for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere hva som var årsak til skaden.

Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

Du kan søke om erstatning via Altinn (elektronisk søknad).

Her er link til informasjon om hvordan du søker elektronisk

Søknader attesteres av kommunen og Fylkesmannen saksbehandler søknaden. Klageinstans er Statens landbruksforvaltning.

På nettsidene til Landbrukdirektoratet finner du veiledning om avlingsskade.

Her er link til skjema for søknad om avlingsskade for ulike vekstgrupper

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø.

Gjeldende regelverk finnes i forskrift om plantevernmidler 

De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket som omfatter import, salg og bruk av plantevernmidler.

Hvem kan få autorisasjon?

Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Autorisasjonen er gyldig i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Hvordan få autorisasjon?

På mattilsynets hjemmesider finner du mer informasjon om autorisasjonskurs for plantevernmidler. Klikk her for å lese mer om dette på mattilsynets hjemmesider.

Plantevernguiden.no er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 81 68

Landbrukskontoret holder til over biblioteket i Andebu sentrum.

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid (8.00- 15.30), men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?