Motorferdsel i utmark

I henhold til Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann er det i utgangspunktet forbudt å bruke motoriserte kjøretøy i utmark.

Formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Med utmark menes i hovedsak udyrket mark.

Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, det vil si traktorveier, anses som utmark. Det samme gjelder veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Det er unntak for blant annet

  • jord- og skogbruksdrift
  • uttransport av felt hjortevilt
  • politi og redningstjeneste
  • offentlig oppsyn- og teletjeneste
  • oppkjøring av skiløyper av idrettslag mm.

Skal du kjøre i utmark for andre formål, må du først søke og få innvilget dispensasjon fra kommunen.  

Søknadsskjema