Tilskuddsordninger

Kontaktpersoner

Landbrukskontoret forvalter en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket. Ta kontakt med oss hvis du ønsker informasjon om tilskuddsordningene eller vil ha hjelp til å søke om tilskudd.

Einar Idland, telefon 33 43 81 68

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Lokale prioriteringer i kommunen

Sandar Bondelag, Sandar skogeierlag og Sandefjord kommune har utarbeidet en strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket for perioden 2013 til 2016. Tiltaksplanen inneholder fakta om landbruket i Sandefjord, samt miljøutfordringer og lokale prioriteringer for tildeling av tilskuddsmidler.

Strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket 2013–2016 

Produksjonstilskudd i jordbruket

For 2017 er det nye frister for søknad om produksjonstilskudd, fristene er 15. mai og 15. oktober.

Du kan lese mer om dette på landbruksdirektoratets nettside

 

Regionalt miljøprogram i jordbruket – RMP tilskudd

Søknadsfristen er 20. oktober

Her kan du søke RMP tilskudd elektronisk via Altinn - Regionalt miljøtilskudd

Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Tilskuddet utbetales vanligvis i mars måned året etter.

Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Vestfold ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke og satsene justeres årlig.

Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finne mer informasjon på

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Søknad om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skog behandles av kommunen. Kommunens tiltaksstrategi beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser. For å søke om tilskudd kan du benytte skjema som finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Skjema for å søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL

Du kan søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket ved å fylle ut følgende skjema:

Søknadsskjema om SMIL midler (SLF 430)

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadene behandles fortløpende av kommunen inntil årets midler er brukt opp.

Her finner du strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket 2013 – 2016 

SMIL-ordningen er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal - drenering

Tilskuddet utgjør inntil 1000 kroner per dekar eller 15 kroner per løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under 3000 kroner utbetales ikke.

  • Arealet må være tidligere grøftet og arbeidet må ikke være igangsatt.
  • Det må foreligge en godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang
  • Vi utbetaler tilskudd etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det foreligger et grøftekart
  • Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget

På Fylkesmannen i Vestfold sin nettside finner du mer informasjon, samt søknadsskjema, mal for grøfteplan og mal for miljøplan trinn 2.

Her er link til søknadsskjema og maler for drenering/grøfting

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.

Tilskudd til drenering kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets hjemmesider om drenering.

Bygdeutviklingsmidler (BU-ordningen)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Det forutsettes at tiltaket er miljømessig forsvarlig.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulighetene for finansiering.

For mer informasjon om hva som er prioriterte satsingsområder og hvilke krav som kan stilles til søknaden, se:

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 81 68

Landbrukskontoret holder til over bibilioteket i Andebu sentrum.

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid (8.00- 15.30), men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot