Vinterdrift av veier

Brøyting og strøing av kommunale veier, parkeringsplasser, fortau og gang- og sykkelveier utføres av oss. Her finnes informasjon om retningslinjer, brøyteroder, strøsand og privates ansvar.

Gjeldende brøyteavtaler gjelder for perioden 15.10.2020 til 15.04.2024. Brøyting for neste periode blir lagt ut på anbud våren 2024.

Du kan melde interesse til Phillip Longva Karlsen, e-post phillip.longva.karlsen@sandefjord.kommune.no, eller
Anders Tøvik, e-post anders.tovik@sandefjord.kommune.no

Meld gjerne fra om maskin(er) og utstyr du/dere disponerer.

Brøyteroder

Se kommunens brøyteroder i kartet.  Kartet viser hvilke veier og plasser kommunen brøyter.

Veiene som ikke har egen farge og kun er grå i kartet, er enten private eller fylkesveier. Fylkesveier er det fylkeskommunen som har ansvaret for. 

Strøsand til private

Sandefjord kommune tilbyr gratis strøsand til privat bruk, se oversikt i kartet nedenfor. Ta med bøtte og spade. Det er ikke tillatt å fylle opp sand i henger.  

Se kartet for hentesteder for strøsand.

Alle kassene blir fylt opp regelmessig. Dersom det er tomt for sand i kassen, kan du gi beskjed til kommunen på e-post eller telefon til sentralbordet på rådhuset: 33 41 60 00. Står kassen utenfor en butikk, kan du også si fra inne i butikken. Under spesielt krevende forhold der mannskapene må prioritere strøing på veiene, kan det ta noe tid før kassene blir fylt opp når de er tomme.  

Strøsand for eldre

Sandefjord kommune tilbyr strøsand for eldre over 80 år. Målet er at eldre lett skal kunne strø når det er glatt og dermed unngå fallulykker og brudd.

Kommunens retningslinjer for brøyting og strøing

Brøyting av vei

 • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen når en dybde på seks til åtte centimeter.
 • Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av fem timer etter utkalling. Med ekstra store snømengder eller mye snøføyke, kan det ta noe mer tid. Vi ber om forståelse for dette.
 • Ved snøfall om natten før klokken 2.00 skal de største veiene være gjennombrøytet innen klokken 6.00 på hverdager, 7.00 på lørdager og 9.00 på søndager og helligdager.
 • Ved utkalling etter klokken 2 vil brøytingen ta noe mer tid på grunn av økt biltrafikk.
 • Indre del av sentrum er spesielt prioritert.
 • Etter gjennombrøyting, brøytes det til full veibredde. Samtidig blir kryss, busslommer og liknende brøytet.
 • Kommunen har brøytevakter i løpet av hele vintersesongen. De følger med på værvarslinger i tillegg til at de kjører rundt etter behov for å vurdere når brøytemannskapet skal tilkalles.

Brøyting av plasser, fortau, gang- og sykkelveier

 • Gågater, torg, fortau, gang- og sykkelveier brøytes etter samme retningslinjer som tilstøtende kjørevei.
 • I sentrum vil det normalt ikke bli brøytet i den mest trafikkerte tiden på døgnet.
 • Etter snøfall og brøyting skal snøhauger og brøytekanter så snart som mulig ryddes og kjøres vekk. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau langs skoleveier blir prioritert.
 • På torg og plasser skal tykkelsen på snø og is ikke overstige 12 centimeter.
 • I sentrum har eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn plikt til å rydde fortauet utenfor eiendommen. Dette gjelder snø og is, samt å strø fortauet når det er glatt, se politivedtektenes §§ 16 og 17

Sandstrøing

 • Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør.
 • Når kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand.
 • Sand strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.
 • Ved behov skal det punktstrøs innen klokken 06.00 og 15.00 på virkedager.

Hvem har ansvaret?

Sjekk hva som er fylkes- eller kommunale veier på kartet til Statens vegvesen. Fylkesveier er oransje eller mørke gule, mens kommunale og private veier er lyse gule. Hvis du trykker på en vei står det fv for fylkesvei, kv for kommunalvei eller pv for privat vei.

Kommunens ansvar

Brøyting og strøing av kommunale veier, parkeringsplasser, fortau og gang- og sykkelveier utføres av Sandefjord kommune. Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på seks til åtte centimeter.

Vestfold fylkeskommune

Innenfor kommunegrensene går det flere fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene som for eksempel Sandefjordsveien, Ringveien, Raveien og Vesterøyveien. Det er Vestfold fylkeskommune som har ansvaret for brøyting og strøing på disse veiene.

Statens vegvesen har ansvaret for E18 og riksveier.

Privat ansvar

De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholdsplikt på fortauene. Dette er i henhold til politivedtektene § 4-4.

Private veier skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien i henhold til Veglova paragraf 54.
Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Store mengder snø kan skape utfordringer både for huseiere og kommunen. Noen ser ingen annen utvei enn å måke snøen ut på offentlig vei. Dette er forbudt etter veglova paragraf 57. Når snø måkes ut på brøytet areal reduserer dette fremkommeligheten, og kan skape trafikkfarlige situasjoner. 

Feil og mangler – eller ros

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, skriv e-post til Sandefjord kommune eller ring oss i kommunens åpningstider.

Feil og mangler på riks- og fylkesveier kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175. Få mer informasjon på nettsidene til Statens vegvesen.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.

Les mer om ansvarsforhold og erstatningsplikt her (PDF, 149 kB)

Parkeringsrestriksjoner vinterstid

For å lette snørydding og feiing på våren, er det restriksjoner for parkering i sentrum mellom 30. november og 30. april. Da er det ikke tillatt å parkere i gatene i tidsrommet klokken 03.00-08.00.

Tidsrommet kan bli justert etter vær og føre. Ordningen gjelder så lenge skiltene henger oppe.

Ordningen gjelder innen sentrumsområdet. Reguleringen vises på underskilt til den vanlige parkeringsreguleringen i starten av de kvartalene dette gjelder.