Funn av sprengtråder

Funn av sprengtråder i Sandefjordsfjorden - Kan dette komme fra oppryddingsprosjektet for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden, Renere Sandefjordsfjord?

Dette er tatt opp i forkant av prosjektet, og som Sandefjord kommune som byggherre og Fylkesmannen som forurensningsmyndighet har vært opptatt av. Det er derfor stilt krav til at Skanska før tildekkingen startet opp måtte dokumentere at tildekkingsmassene ikke inneholdt plast. Tildekkingsmassene som brukes skal være testet og godkjent iht veileder fra Miljødirektoratet før de kan benyttes.

Tildekkingsmassene og Skanskas vurdering
Skanska har på forhånd avklart dette med sine leverandører at tildekkingsmasse, dette er dokumentert i en egen rapport. Leverandørene har produksjonsmetoder som skal sikre at tildekkingsmassene som leveres ikke inneholder plast.

Hovedleverandør av tildekkingsmasser er NCC Hedrum. De sikter massene i to trinn og mener derfor at det er lite sannsynlig at massene skal inneholde plasttråder. De har også rutine for produksjon av ferdigvare som skal ivareta dette. De andre leverandørene har tilsvarende produksjonsforhold.
Skanska har gjennom sin produksjon ikke observert plasttråder i tildekkingsmassene.

Andre forhold
Renere Sandefjordsfjord er nå i sluttfasen, sjøbunnen er tildekket i over et år. Vi har ikke tidligere fått noen meldinger om observasjoner av sprengtråd, kun nå nylig. Dersom tildekkingsmassene hadde inneholdt plasttråder burde dette vært observert tidligere.
Sprengtråder er også funnet i Mefjorden (Ormestadvika), Tønsbergfjorden (Skjellvika) og ved Ula og i Ranvika mellom Sandefjord og Larvik. Det er lite sannsynlig at sprengtråder herfra kan komme fra Renere Sandefjordsfjord, så dette tyder på at forurensningen kan være langtransportert.

Selv om det er observert plasttråder som selvfølgelig ikke er ønskelig, er det etter det vi kjenner til et begrenset omfang, og ikke slik at det flyter over slik vi kan få inntrykk av i artikkelen på sb.no. 

Sandefjord kommunes vurdering
På bakgrunn av det arbeidet som er gjort i forkant for å sikre at tildekkingsmassene ikke inneholder plast, at det ikke er observert plasttråder i produksjonen, samt at det også er funnet i andre fjorder er Sandefjord kommunes vurdering at det ikke grunn til å tro at forurensningen med plasttråder skyldes tildekkingsprosjektet i Sandefjordsfjorden.

Renere fjord fjord