Felles historie – felles fremtid! Forurensning av Sandefjordsfjorden

Sandefjordsfjorden er og har gjennom historien vært et attraktivt sted med byutvikling, skipsverksteder, industriell og kjemisk industri, malingproduksjon, tankanlegg, mekanisk industri, fyllplasser, landbruk og kloakkutslipp. Virksomheter som tilsammen har satt byen på kartet, skapt arbeidsplasser og verdier for samfunnet.

Kart som viser de fire områdene i Sandefjordsfjorden det skal ryddes

Dessverre har historien medført at sjøbunnen i fjordens indre del, vist på kartet som innenfor Trangsholmene, i dag fremstår som svært forurenset. Mattilsynet advarer mot å spise krabbeinnmat innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet på grunn av høye verdier av kadium. Klokjøttet fra krabbene er imidlertid trygt å spise. Som for store deler av kysten advares det også mot å spise fiskelever fra fisk hentet opp innenfor skjærgården i Sandefjordsfjorden. Årsaken er at det er avdekket forurensning av miljøavgiften PCB i torskelever. Det er utført en risikovurdering som konkluderer med at spredning av miljøgifter fra sjøbunnen medfører en risiko for negative effekter på økosystemet og på innbyggernes helse hvis man spiser innmat fra fisk fisket i området. Videre forekommer det en spredning av miljøgifter utover i fjorden.

Sandefjord kommune og det sjønære næringslivet har gjennom mange år bidratt med ulike enkeltstående tiltak for å rydde opp i og fjerne nye forurensningskilder og tilførsler av miljøgifter fra land. Det har også blitt gjennomført omfattende tiltak for å redusere utslippene av avløpsvann til fjorden. Miljøprosjektet ”Renere Sandefjordsfjord” skal imidlertid sørge for at hele fjorden innenfor Trangsholmene får en helhetlig og omfattende opprydding. Området som skal ryddes er på litt over   1 000 000 m2. I tiltaksplanen for opprydding av Sandefjordsfjorden utarbeidet i 2011 av Veritas, Norges Geotekniske Institutt og Biologge anbefales ulike tiltak for hele indre del av fjordområdet. I 2017 og første kvartal inn i 2018 gjennomføres tiltakene med målsetning om at Sandefjordsfjorden igjen skal bli mer egnet til fiske, bading og friluftsliv.

Hvilke miljøgifter?

Undersøkelser avdekker at Sandefjordsfjorden er forurenset av miljøgiftene bly, kobber, kvikksølv, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT). Spesielt alvorlig vurderes forurensningen av kvikksølv og PCB, begge stoffer er på Klima- og forurensningsdirektoratet liste over prioriterte stoffer det bør gjøres tiltak mot. De mest forurensede områdene identifiseres som delområdet midtre havn og den vestlige delen av ytre havn. Videre er det dokumentert at forurensningen sprer seg utover i fjorden og måles helt ut til 6 kilometer utenfor Trangsholmene. Konsentrasjonene av miljøgifter i sjøbunnen er vurdert i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (forurenset sjøbunn) hvor tilstandsklassene spenner fra ”Bakgrunn/rent” (1) til ”svært dårlig” (5). Sjøbunnen i store deler av indre Sandefjordsfjord har moderat til svært dårlig tilstand med hensyn til PAH, PCB, kvikksølv, kobber, bly og TBT.

Oppdatert: 28.06.2022 kl.14:52

Publisert: 05.09.2016