Hva skulle miljøprosjektet ”Renere Sandefjordsfjord” oppnå?

Miljømålet under utførelse ved oppryddingen er å oppnå klasse 1 eller 2 som er en god tilstand i fjorden basert på Miljødirektoratets tilstandsklassifisering for helserisiko knyttet til forurenset grunn (TA-2229/2007). Måloppnåelsen forventes nærmest umiddelbart etter at prosjektet er gjennomført.

Noen områder vil imidlertid oppnå klasse 3,  som er en moderat miljømessig tilstand, men vil imidlertid ha et potensiale til å komme ned på klasse 2 mot 2028. Gjennom naturlig tilførsel av ny og ren sjøbunn i form av sand og stein, vil  miljøtilstanden bli bedre i hele området ettersom årene går.

I dag er sjøbunnen i store deler av indre Sandefjordsfjord klassifisert med tilstanden dårlig, klasse 4, til svært dårlig tilstand, klasse 5. Den forurensede sjøbunnen inneholder PAH, PCB, kvikksølv, kobber, bly og TBT.

Inndeling i tilstandsklasser i henhold til Klif

Inndeling i tilstandsklasser i henhold til Klif

Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesker. Klasseinndelingen er å forstå som et sett akseptkriterier for menneskers bruk av arealer med forurenset grunn.

Bakgrunnen for oppryddingen er en tiltaksplan utarbeidet av Veritas i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og Biologge i 2011. Planens dokumentasjonen av tilstanden, anbefalingen, og målsetningene var grunnlaget for at Miljødirektoratet gav Sandefjord kommune finansieringstilsagn i mai 2016. 

Det er et nasjonalt satsningsområde å rydde i forurenset sjøbunn. Myndighetene har laget fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i 29 områder langs norskekysten. Miljødirektoratet valgte i 2013 ut 17 områder som skulle prioriteres. Sandefjordsfjorden og Puddefjorden i Bergen var blant de utvalgte og vurdert med høyest prioritet. Fellesnevneren for områdene er at havne- og fjordområdene er sterkt forurenset av miljøgifter. For å sikre dagens bruk av fjorden og for at miljøgiftene ikke skal spres videre og forurense omgivelsene, må det ryddes opp i sjøbunnen ved hjelp av tildekking, mudring og deponering av masser.

I 2011 utarbeidet Veritas i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og Biologge en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden på oppdrag for Sandefjords kommune. Planens dokumentasjonen av tilstanden, anbefalingen og målsetningene var grunnlaget for at Miljødirektoratet gav Sandefjord kommune finansieringstilsagn i mai 2016.

Slik blir oppryddingen finansiert:

Graf som viser hvem som finansierer prosjektet

 

 

 Miljødirektoratet har prioritert 17 områder i Norge som trenger opprydding i sjøbunnen:

 • Arendal
 • Bergen
 • Drammensfjorden
 • Grenlandsfjordene
 • Hammerfest
 • Harstad
 • Kristiansandsfjorden
 • Listerfjordene
 • Flekkefjord 
 • Oslo
 • Ranfjorden
 • Sandefjordsfjorden
 • Stavanger
 • Sunndalsfjorden 
 • Sørfjorden
 • Tromsø 
 • Trondheim
 • Ålesund 

Kilde: Miljødirektoratet, Oslo kommune

Oppdatert: 28.06.2022 kl.14:59

Publisert: 07.09.2016