Hva skjer med livet på bunnen?

Tang og tare under vannPå bakgrunn av undersøkelser som er utført etter tildekking andre steder i Norge, kan man forvente betydelig rekolonisering og artsmangfold allerede et år etter oppryddingen. Mudring innebærer også et betydelig inngrep i sjøbunnen. Men erfaringene fra pilotprosjektet med mudring i Kamfjordkilen, er at livet på sjøbunnen også her kommer raskt tilbake.

Det finnes ingen nøyaktige tall for hvor mye miljøgiftinnholdet i fisk reduseres når miljøgift-innholdet i sjøbunnen blir reduseres. Det finnes heller ingen nøyaktige tall for hvor lang tid det tar før en oppnår reduksjon i miljøgiftinnhold i fisk etter opprydding. Det er sannsynlig at eksisterende årsklasser først må erstattes av nye årsklasser, før det kan oppnås en betydelig reduksjon av miljøgifter i fisk. 

En økologisk konsekvensutredning av ulike utleggingsmetoder, utleggingsmasser og konsekvenser på fjordens bløtbunnsfauna, makroalger, underbunnsfauna, plankton, fisk, fugler og registrerte naturtyper avdekker en negativ biologisk konsekvens på kort sikt. Utredningen konkluderer imidlertid at tildekking har positive langtidseffekter. 

De gjennomførte tiltakene skal overvåkes i minst 5 år etter ferdigstillelse. Hvordan livet på bunnen kommer tilbake vil vi derfor følge med på. 

Foto: Lene Storrø.

Oppdatert: 28.06.2022 kl.14:58

Publisert: 09.09.2016