Rapportside

ÅrUtgiverRapport
2021 COWI

Årsrapport overvåking Renere Sandefjordsfjord 2021

2021 SDK

Årsrapport hummer 2020

2020 COWI

Årsrapport overvåking Renere Sandefjordsfjord 2020

2020 COWI

Årsrapport overvåking Renere Sandefjordsfjord 2019

2020 SDK

Årsrapport hummer 2019

2019 SDK

Årsrapport hummer 2018

2019 Sandefjord kommune

Erfaringsrapport Renere Sandefjordsfjord

2019 NIVA

Undersøkelse av bløtbunnsfauna ved Beinskjæra dumpeområde

2018 Skanska

Sluttrapport - Renere Sandefjordsfjord

2016 Asplan Viak mf.

Detaljplanlegging av tiltak for forurenset sjøbunn - tildekking

2016 Asplan Viak mf.

Detaljplanlegging av tiltak for forurenset sjøbunn - mudring

2016 Asplan Viak mf.

Detaljplanlegging av tiltak for forurenset sjøbunn - deponering

2016 Asplan Viak mf.

Detaljplanlegging av tiltak for forurenset sjøbunn - testtildekking

2016 Norconsult

 Miljøundersøkelse og tiltaksvurdering, Holtskjær 

2016 Norconsult

Sedimentundersøkelse i vannområde Horten-Larvik

2016 DNV GL Sandefjord havn - Gjennomgang og vurdering av rapporter vedrørende propellerosjson og tiltak mot propelloppvirvling
2015 DNV GL Kostnads- og usikkerhetsanalyse for tiltak i forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden
2015 Seabed services Skrot og sjøbunnskartlegging
2015 DNV GL Risikoreduksjon - kostnader - Diskusjonsgrunnlag
2014 Norconsult Gimle - Miljøvurdering av tildekkingsmasse etter tiltak i sjø
2014 DNV GL Oppdatert kostnadsestimat for tiltak for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden
2014 DNV GL Økologisk konsekvensvurdering av tiltak for forurenset sediment
2013 Rambøll Skisse til finansieringsplan for tiltak i forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden
2012 Tesaker Sandefjord havn - Vurdering av propellerosjon og tiltak mot oppvirvling
2012 Biologge Sandefjord havn - Vurdering av propellerosjon og tiltak mot oppvirvling
2012 Biologge Sandefjord havn - Miljøundersøkelse ifm. etablering av ny kaifront
2012 Biologge Sandefjord havn - Overvåking av sjøbunn etter miljømudring 2010
2011 NIFES Miljøgift i fisk i 15 norske havner
2011 DNV Sandefjordsfjorden - Tiltaksplan for forurenset sjøbunn
2011 Biologge Sandefjord havn - Miljøovervåking ved mudring
2011 JOTUN Gimle - Miljøtiltak i forurensede sedimenter, supplerende
2011 NIVA Gimle - Undersøkelse av miljøgiftinnhold i sjøbunn og biota
2010 Biologge Indre havn - Kvikksølv og Tributyltinn i blåskjell
2010 JOTUN Gimle - Miljøtiltak i forurensede sedimenter
2010 NIVA Oppsummering - Forurensingssituasjonen i Sandefjordsfjorden og forslag til miljømål
2010 NIVA Gimle - Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter
2009 Biologge Oleon - Risikovurdering for spredning av miljøgifter fra bedriftens havnevirksomhet
2009 Biologge Pronova - Risikovurdering for spredning av miljøgifter fra bedriftens havnevirksomhet
2009 Rambøll Sandefjord havn - Risikovurdering for spredning av miljøgifter
2009 DNV Strømmålinger - Sammenstilling for Sandefjordsfjorden
2009 DNV Pronova og Oleon - Propelloppvirvling og risikovurdering av forurenset sediment
2009 DNV Framnes-Langestrand - Tiltaksrettede sedimentundersøkelser
2008 Multiconsult Kilen brygge - Miljøtekniske tiltak og overvåkning i tiltaksperioden - Sluttrapport
2008 NIVA Gimle - Tiltaksplan for forurensede sedimenter
2007 DNV Propellerosjon - Oppfølgende undersøkelse
2007 NGI Gimle - Grunn- og sedimentundersøkelser - Supplerende
2007 AF Oleon - Grunnvann - Prøvetaking
2006 Multiconsult Framnæs, Langestrand - Miljøteknisk grunnundersøkelse
2006 NIVA Tiltaksplan for forurensede sedimenter (fase II)
2006 NIVA Miljøgift i torsk
2005 NIVA Analyse av blåskjell fra Sandefjorden og Mefjorden
2005 DNV Risikovurdering av forurenset sediment i Sandefjordsfjorden
2005 NIVA Kamfjordkilen - Oppfølgende undersøkelser etter sedimenttiltak
2005 NIVA Kamfjordkilen - Erfaringsnotat fra miljømudring
2005 DNV Sandefjordsfjorden - Fergetrafikk - Spredning og oppvirvling av forurenset sediment
2005 Miljøbistand Pronova - Sedimentundersøkelser
2005 Sandefjord kommune Kilen fyllplass - Vurdering av analyseresultater
2005 Sandefjord kommune Sandefjordsfjorden og Mefjorden - Vannkvalitet 1974-2005
2005 Sandefjord kommune Trafikkforurenset snø - analysering av miljøgifter
2005 Multiconsult Kilen øst - Miljøteknisk grunnundersøkelse - Vurdering av forurensingssituasjon
2005 Multikonsult Gaiahallen - Tiltaksplan og risikovurdering
2005 Multiconsult  Framnæs, Langestrand - Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport
2005 Multiconsult  Framnæs midtre - Miljøteknisk grunnundersøkelse - Tiltaksplan forurenset grunn
2005 Multiconsult  Framnæs midtre - Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering av forurenset grunn
2005 Multiconsult  Framnæs midtre - Miljøteknisk grunnundersøkelse
2005 Multiconsult Framnæs midtre - Grunnundersøkelser - Geoteknisk rapport
2005 NGI Kamfjordkilen - Kontroll av deponi
2004 Multiconsult Kilen Brygge - Miljøtekniske tiltak og overvåkning i tiltaksperioden
2004 Sandefjord kommune Sandefjordsfjorden - Vannkvalitet 1974-2004
2004 DNV Sedimenter i Sandefjordsfjorden
2003 NCC/NGI/NIVA Erfaringsrapport fra Miljømudring i Kamfjordkilen
2003 Miljøbistand Fylkesvise tiltaksplaner for Sandefjordsfjorden
2003 NGI Oleon - Handlingsplan for håndtering av forurenset grunn
2002 NGI Oleon - Tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn
2002 Multiconsult/Noteby BI Vestfold - Bygging på forurenset grunn
2001 Golder Miljøprogram for utvikling av FMV-området
2001 Golder Miljøundersøkelser ved BI - Sandefjord
2001 Golder Miljøundersøkelser ved Framnæs Deponi
2001 NIVA/NCC/NGI Kamfjordkilen - Tiltaksplan for opprensing av forurensede sedimenter
2001 NIVA Forurensningstilstand i indre Sandefjordsfjorden og kartlegging av forurensningskilder
2000 NET Utvikling av en miljøplan
1998 DNV/NIVA Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden (del 5 av 5)
1998 NIVA Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden (del 4 av 5) 
1998 NIVA Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden (del 3 av 5)
1998 NIVA Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden (del 2 av 5)
1998 NIVA Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden (del 1 av 5)
1994 NIVA Sonderende undersøkelser - forurenset sediment
1992 NIVA/Jordforsk Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker
1992 Jordforsk Kartlegging av utlekking fra deponi ved Vera fabrikker
1991 VFK Dumpeområder i Vestfold

Oppdatert: 29.06.2022 kl.10:14

Publisert: 09.09.2016