Spørsmål og svar

Miljøprosjektet "Renere Sandefjordfjord" er et omfattende oppryddingstiltak for at Sandefjordsfjorden igjen skal bli egnet til fiske, bading og friluftsliv. Arbeidet er krevende og omfatter mange tiltak. Det er mange spørsmål og vi vil besvare så godt vi kan.

Har du et spørsmål som ikke er besvart her og som du gjerne skulle hatt et svar på? Ja, så ikke nøl med å sende en e-post til prosjektleder Ole Jakob Hansen!

Når ble miljøprosjektet "Renere Sandefjordsfjord" gjennomført?

Miljøprosjektet Renere Sandefjordsfjord er avsluttet. Det ble gjennomført i perioden mars 2017 - mai 2018. 

Hvorfor kan vi ikke bare ta å fjerne all forurenset sjøbunn?

Ved fjerning av forurenset sjøbunn vil det erfaringsmessig være vanskelig å fjerne absolutt all forurensning. Et forurenset sjikt på toppen av den rene sjøbunnen vil bli etablert på grunn av forurensing under arbeidene. Derfor er den vanligste metoden å dekke til den forurensede sjøbunnen. Fjerning av forurenset sjøbunn gjøres normalt kun for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde. På grunn av mange områder med dårlige grunnforhold i fjorden var det også uaktuelt å fjerne all sjøbunnen. Tildekking er også en rimeligere løsning. Fjerning av den totale massen med forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden ville kostet anslagsvis fire ganger så mye som dagens metode med tildekking.

Er det trygt å oppbevare forurenset sjøbunn i undervannsdeponier?

Det er gode erfaringer i Norge med å oppbevare forurenset sjøbunn i undervannsdeponier tilsvarende det som er planlagt i Sandefjord. Sandefjord kommune har allerede etablert et sjøbunnsdeponi Kamfjordkilen som fungerer bra.

Førte oppryddingen til støy?

Oppryddingsarbeidene ble gjennomført med store maskiner, men støynivået var lavt. Det ble ikke registrert klager på støy fra arbeidene.

Ble fritidsbåtene og bryggene fjernet fra området under oppryddingen?

Mange brygger og fritidsbåter ble flyttet midlertidig i forbindelse med oppryddingstiltakene. 

Hvordan vil vannkvaliteten være etter oppryddingen?

Vannkvaliteten i Sandefjordsfjorden er god uavhengig av forurensningen på sjøbunnen, men tiltaket vil kunne gjøre vannkvaliteten enda bedre. 

Blir forholdene så bra at vi kan håpe på badestrand innerst i fjorden?

Med oppryddingstiltaket vil forholdene bli bedre for en badestrand eller badeanlegg innerst i fjorden. Det er imidlertid også andre forhold som har betydning for om en badestrand kan etableres, blant annet utslippene av avløpsvann og strømforholdene i fjorden.

Gikk ferjene som planlagt under oppryddingen?

Ferjene gikk som normalt under oppryddingen.

Hva skjer med sjøbunnen, fisk og krabber?

Sjøbunnen ble tildekket og i en overgangsperiode vil det være negativt for livet på og i sjøbunnen. Undersøkelser fra Sandefjord, og erfaringer fra andre lignende prosjekter, viser imidlertid at livet på sjøbunnen kommer tilbake igjen ganske raskt etter tildekkingen.

Når kan vi spise krabbeinnmat og innmat fra fisk som fiskes opp i indre havn?

Det vil ta tid før miljøgiftene i livet i sjøen er på tilstrekkelig lave nivåer, da dette vil skje gradvis over en lengre periode. På sikt vil nivåene forhåpentligvis bli så lave at krabbeinnmat og innmat fra fisk kan spises.

Vi har en brygge ned mot fjorden der det er mudret tidligere. Det begynner å gro igjen, og vi lurer på om vi nå «forsegler» fjorden slik at det ikke ville bli tillatt å mudre senere.

Generelt sett vil det fremover bli gitt tillatelser til mudring, men det kan være at Fylkesmannen vil stille krav om at det dokumenteres at nivået av forurensning i sedimentene ikke øker. Det kan bety at det må mudres ned til rene masser, eller at det må legges på et nytt rent lag på toppen av det mudrede området etter at mudringen er ferdigstilt.

Oppdatert: 28.06.2022 kl.15:01

Publisert: 09.09.2016