Tredje års overvåking er gjennomført

Tredje års overvåking etter at Renere Sandefjordsfjord ble ferdigstilt ble gjennomført i 2021. COWI har på vegne av Sandefjord kommune gjort undersøkelser og skrevet rapport.

Resultatene fra passive prøvetakere (SPMD og DGT) viser at det er forholdsvis lav og stabil konsentrasjon av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og metaller over deponiet for forurensede masser. PAH foreligger i klasse II (god). Metaller foreligger i klasse I (bakgrunn) for alle parametere, med unntak av sink i klasse III ved DEP1 Topp og krom i klasse II ved DEP2 Bunn.

Oppsummert er utlekkingen for PAH noen få μg/m²/år og for PCB et 10-talls ng/m²/år (for PCB er det benyttet LOD/2 da alle prøver er <LOD). Analyseresultatene indikerer at deponiet fungerer etter hensikten, men grundigere vurdering vil først være mulig etter den utvidede undersøkelsen i 2022.

Rapportene fra første, andre og tredjeårs overvåking fra COWI finner du på rapportsiden.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.07:43

Publisert: 29.06.2022