Vellykket opprydding

22. mai 2018 var klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Sandefjord for å markere avslutningen på prosjektet Renere Sandefjordsfjord. Han mente det var all grunn til å feire et vellykket arbeid.

Over 1 mill. m2 med forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden er ryddet opp i. Havbunnen er tildekket med ca. 480 000 tonn rene tildekkingsmasser, den nye sjøbunnen har god miljøkvalitet. 50 000 m3 med forurenset sjøbunn er fjernet og trygt plassert i lokalt deponi på sjøbunnen i tiltaksområdet.

Oppryddingsprosjektet startet i mars 2017 ved at det ble inngått kontrakt mellom Skanska og Sandefjord kommune. Arbeidet var planlagt ferdigstilt i desember 2017, men av flere årsaker har ferdigstillelsen blitt utsatt til april 2018.

Før tildekkingen ble igangsatt ble det mudret i flere grunne områder der en tildekking ville kunne gi utfordringer for seilingsdybden. Det var planlagt å mudre ca. 19 000 m3. Det ble bestemt at også småbåthavna innerst i fjorden som heter Hesteskoen (på grunn av dens form) skulle mudres, slik at det totale mudrevolumet til slutt med noen tilleggsmudringer ble ca. 50 000 m3.

De mudrede massene ble plassert i et dypere område om lag midt i tiltaksområdet ved Framnes, et område som uansett skulle tildekkes. Deponiet er tildekket med minst 30 cm rene masser.

Samtidig med mudringen ble det gjennomført testtildekking i utvalgte områder for å verifisere at metodene som var planlagt benyttet til tildekkingen ville fungere som forutsatt. Testtildekkingen viste at metodene med lekter på dypt vann fungerte tilfredsstillende. På grunt vann måtte det gjennomføres flere tester som konkluderte med at tildekking på grunt vann også er gjennomførbart, men at det på de aller grunneste (og spesielt langgrunne) områdene er utfordrende å få lagt et jevnt tynt lag. Skanska utviklet og bygget derfor et nytt utleggingsfartøy for tildekking på grunne områder.

Tildekkingsarbeidene på de dypere områdene startet opp i begynnelsen av juni 2017, på grunt vann var oppstart i september 2017. Totalt er det benyttet ca. 480 000 tonn (ca. 300 000 m3) med tildekkingsmasser. Det prosjekterte tildekkingslaget var 15 cm, med økt tykkelse og kornstørrelse inn mot land for å hindre erosjon (bortvasking av masser). På grunn av utfordringer med å legge ut et jevnt nok lag, ble det benyttet mer masser enn forventet. Dette har gitt et tykkere tildekkingslag på de dypere områdene, noe som gir en positiv miljøeffekt da beskyttelsen mot utlekking av forurensning er mer robust.

Det er benyttet 4 forskjellige utleggingsfartøy med ulikt utstyr i prosjektet, hvorav ett ble utviklet under prosjektet av Skanska for å dekke til på de aller grunneste områdene. På mange områder har Renere Sandefjordsfjord vært nyskapende og utviklende og vil kunne gi nyttige erfaringer for kommende tildekkingsprosjekter i Norge.

Det er til sammen tatt over 100 miljøprøver av den nye sjøbunnen, og samtlige viser at miljømålet for kvaliteten på den nye sjøbunnen er nådd. Før tiltak var sjøbunnen sterkt forurenset (tilstandsklasse 5) med blant annet kvikksølv og PCB, prøver av den nye sjøbunnen viser god kvalitet (tilstandsklasse 1 og 2).

Det er svært mange småbåtanlegg i Sandefjordsfjorden hvor det er gjennomført tildekkingstiltak. For å komme til med tildekkingsfartøyene har det vært nødvendig å flytte småbåtanleggene, som har vist seg å være et omfattende arbeid som ikke minst har involvert mange småbåtforeninger. Rundt 40 båtforeninger og båtanlegg har vært berørt av tiltakene.

Ved oppryddingsarbeidene har det vært gjennomført en omfattende kontinuerlig miljøovervåking for å sikre at det ikke forekommer spredning av forurensning når tiltakene utføres.

Skanska jobber nå med dokumentasjonen knyttet til at oppryddingstiltakene er gjennomført som avtalt og i henhold til gjeldende tillatelser. Når dette og sluttrapport foreligger vil oppryddingsarbeidene være endelig ferdigstilt.

Det har vært jobbet i mange år for å få til en opprydding av den forurensede sjøbunnen i Sandefjordsfjorden. Det er derfor gledelig at vi nå kan si at jobben er gjort. Fjorden er renere, til glede for Sandefjords innbyggere og livet i havet.

Oppdatert: 29.06.2022 kl.10:19

Publisert: 23.05.2018