Proaktiv innbyggerdialog - hva er en smart by?

De fleste kommuner har i sine digitaliseringsstrategier noen vyer om smartby. Det har også Sandefjord. Vi har de siste to årene brukt mye tid på å tenke igjennom følgende: Hva er en smart by? Ønsker vi å starte med smartby satsing i Sandefjord? Og hvis vi velger å satse på smartby – hvem skal vi gjøre det for?

Tema: Smartby

I 2018 reiste en delegasjon fra Sandefjord kommune til smartbykonferansen Nordic Edge i Stavanger. Der fikk vi stresstestet om det vi selv hadde tenkt rundt smartby, var noenlunde fornuftig.

Dette blogginnlegget vil vise vår tolkning og svar på de tre spørsmålene jeg stilte innledningsvis. Dette er ingen fasit på hva en smartby bør være – men vår måte å angripe dette på.

Hva er en smartby og hvem gjør vi det for?

Når vi sjekker hva andre byer i Norge, og i verden for den del, driver med – og hva som skjer internasjonalt innenfor smartby, blir vi igrunnen mer forvirret enn opplyst. Det som slår oss, er at det er overraskende få som virkelig har kommet langt innenfor smartby. Det er få vi kan lære mye av – og dermed «stjæle» noe fra. Som regel er det kummer, vannmålere og badetemperaturer som blir trukket fram når det er snakk om smartby – og da ofte med fokus på at smartbysatsninger skal gjøre det enklere for kommunen.

I Sandefjord er vi også opptatt av å få smarte bygg, veier og så videre, men vi ønsker framfor alt å fokusere på innbyggerne og næringslivet. Vi vil gjøre det enklere og bedre å bo i Sandefjord, og målet er å få flere mellom 20 og 40 år til å flytte til kommunen. Vi ønsker gründere som vil satse i Sandefjord, og nå ønsker vi å invitere dem inn i smartbysatsingen vår.

Et samarbeidsprosjekt

Vår rolle som kommune er å få i stand en solid digital grunnmur for smartbysatsing, rigge god sikkerhet og mange integrasjonsmuligheter. Kommunen skal eie datene og forvalte dem, men vi ønsker flest mulige åpne datasett som kan gjenbrukes av andre.

Sandefjord kommune skal ikke alene sette ut alle sensorer og finne alle de nye innovative løsningene. Vi ønsker å invitere hele Vestfold og Telemark til å bruke vår plattform. I stedet for at kommuner og næringsliv må bruke tid og krefter på å bygge plattform og nettverk, inviterer vi til samarbeid.

Nøkkelen til å få til en smartbyløsning der innbyggere faktisk vil merke at de bor i en smartere by med nyttige, digitale løsninger, er et tett samarbeid mellom næringsliv og kommune + kommuner imellom. Hvis vi fokuserer på å gjøre hverandre gode, vil vi kunne gå raskt fram og få nye løsninger som kommer innbyggere og næringsliv til gode.

Rask oppstart med hjelp fra Stavanger

Stavanger er en kommune som allerede har utmerket seg med sin smartbysatsing. Kommunen har gjort et meget godt forarbeid og gått opp løypen for oss andre. Med deres velsignelse har vi fått lov å kopiere mye av det gode arbeidet de har gjort, og vi har fått lov til å inngå i deres portal for åpne datasett, opencom.no.

Vi har også lært mye av Stavangers erfaringer innenfor sensorer, LoraWan nettverk og IOT plattform. Dermed trengte vi ikke å finne opp alt kruttet på nytt, og vi kan komme raskt i gang.

Proaktiv innbyggerdialalog

For oss i Sandefjord kommune handler smartby mye mer om mennesker enn om sensorer. Vi har valgt å kalle prosjektet Proaktiv innbyggerdialog.

Vi tror innbyggere ønsker relevant informasjon som er tilpasset dem, og som blir levert på en proaktiv måte. Vi ønsker at vår chatbot Kommune-Kari skal bli innbyggernes personlige kommuneassistent i lomma.

Sensorer og IOT skal definitivt være en del av smartbysatsingen vår, men som en valgfri plug-in der innbyggerne selv velger data fra sensornettverket, basert på sine egne interesser og behov.

For oss er det ekstremt viktig at det vi lager, skal oppleves relevant. Løsningen vi lager, skal tilpasse seg dynamisk til hver enkelt innbygger – basert på hvor de bor, hvor i livsløpet de er, hvilke kommunale tjenester de bruker og hva de har oppgitt at de er interessert i.

Sterkt fokus på psykisk helse

Psykisk helse er en sentral del av vår smartbysatsning. Fokus på god psykisk helse for alle innbyggere er viktig uansett alder og uansett hvor i livsløpet man er.

Alle mennesker trenger å oppleve mestring, kjenne tilhørighet, oppleve sosial støtte og ta del i sosiale nettverk. Ensomhet, stress og utenforskap er noen av risikofaktorene vi kan møte i perioder av livene våre. Evnen til å mestre hverdagslivets krav og utfordringer har stor betydning for alle,

Kommunen ønsker å søke nye og uprøvde koblinger mellom fagmiljøer og tjenestetilbud. I kommunens folkehelsearbeid retter vi oppmerksomheten mot forhold som påvirker den psykiske helsen. En stor, tverrsektoriell gruppe samarbeider allerede i dag om proaktive innbyggertjenester.

Samarbeid med lag og foreninger

I vår nye løsning vil alle lag og foreninger i Sandefjord få tilbud om å koble seg på. Vi kan da hente informasjon direkte fra deres facebooksider, nettsider, blogger og annet. Dermed kan de fortsatt  bruke sine eksisterende informasjonsløsninger, men innholdet kan hentes direkte inn i innbyggerappen og kobles mot det området i Sandefjord der laget/foreningen har sin virksomhet.

Forebyggende aktiviteter som fremmer god psykisk helse blant unge, og spesielt tilgang til informasjon om aktiviteter i nærmiljøet, blir bygget inn i løsningen. Det å gjøre noe positivt for hverandre har stor innvirkning på psykisk helse. Vi ønsker derfor å bruke vår nye løsning til å gjøre det enklere å engasjere seg i frivillig arbeid.

Hvordan skal vi gå fram?

Vår plan er å lansere første versjon av innbyggerappen i juni 2019. I denne appen vil vi bygge inn Kommune-Kari. Hun skal i første omgang reagere på triggerbaserte hendelser i smartbyplattformen og pushe viktige meldinger til innbyggerne.

Vi ønsker å se på muligheten for å lage en profil for hver enkelt innbygger (valgfritt), slik at vi kan personifisere innholdet til hver enkelt og dermed gi relevant og tilpasset informasjon og innhold.

Bilde fra prosjektoppstart 28. mars i år. Plattform for IOT (Internet of things) er Ateas digtale plattform i Azure. Leverandørene som skal utvikle innbyggerapp med tilhørende smartby-portal, er Innocode i samarbeid med Sem & Stensersen Prokom.