Om aksjonen

Helt grønn skolevei! er en kampanje for å fremme at barn kommer seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Kampanjen foregår ved at barna fyller ut "grønn dag" på et skjema på skolen hver dag de går, sykler eller tar bussen til skolen. Sykkelbyen Sandefjord i samarbeid med barneskolene gjennomfører kampanjen. Vi trekker ut ukesvinnere underveis i kampanjen, og ved kampanjens slutt kårer vi en vinner. Som i fjor kårer vi også "sølvvinnere". Det betyr at også de nest beste lagene har mulighet for å vinne.

Helt grønn skolevei! Hva?

Helt grønn skolevei! er en gratis kampanje for at barna på barneskolene i Sandefjord i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette. 

Helt grønn skolevei! Når?

I 2019 gjennomføres kampanjen i perioden 29. april - 7. juni.

Helt grønn skolevei! Hvorfor?

En sikker og trygg skoleveg for barn er alle opptatt av. Noen foreldre kjører sine barn til skolen med bil, kanskje nettopp fordi de ikke syntes skolevegen er sikker nok. Samtidig er de kjørende foreldrene da en del av problemet, ved at biltrafikken øker langs skolevegene. Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skolevegen. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

Helt grønn skolevei! Hvem?

Prosjektet Sykkelbyen Sandefjord har planlagt og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvilke skoletrinn og hvor mange klasser som skal delta. Den enkelte barneskole, gjerne i samarbeid med FAU, tilpasser og velger selv hvordan kampanjen skal organiseres og driftes på egen skole.

Helt grønn skolevei! Hvordan?

Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Alle barna skal inkluderes ut fra sine forutsetninger for miljøvennlig skoleveg. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skolevegturer, resultatene meldes inn på nettsidene til Sykkelbyen Sandefjord av klassens ”lagkaptein” i samarbeid med lærerne. Før aksjonen får alle barna brosjyre med hjem der foreldre og barna informeres om kampanjen. I løpet av aksjonen trekkes ukesvinnere og totalvinner av kampanjen kåres etter siste uke med gratis kinobillett til alle i klassen. Alle elevene som har deltatt premieres ved kampanjens slutt.Noen barn har lang skoleveg eller andre hindringer som gjør at det er vanskelig å gå, sykle eller ta buss. For at også disse skal kunne være med, kan det dannes en ”miljøsone” rundt skolen på for eksempel 500 meter. De som kjøres til skolen må da gå eller sykle de siste 500 meterne for å få "grønn dag". På grunn av forskjeller ved de enkelte skolene i Sandefjord, vil det være opp til den enkelte skole hvordan ”miljøsonen” defineres.Ved sykdom eller annet gyldig fravær registreres det som en grønn dag for eleven det gjelder.Skjema for kampanjen finnes i to utgaver, en elektronisk og en som kan skrives ut og henges opp på et sentralt sted i klassen. Skjemaet gjelder for en uke av gangen, det elektroniske fornyer seg automatisk, det manuelle må kopieres opp og byttes ut ukentlig. Hver uke må resultatene fra foregående uke registreres på hjemmesidene til Sykkelbyen Sandefjord (innen onsdag kl. 12.00). Resultatene vil bli synliggjort og kan sammenlignes med andre skoler.

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder: ole.jakob.hansen@sandefjord.kommune.no