Forebyggende arbeid SLT

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-koordinator​​​​​​

En kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-koordinator) har som oppgave å

  • kartlegge og identifisere problemområder
  • innhente og formidle kunnskap
  • ta initiativ eller medvirke til tiltak
  • samordne og koordinere

SLT-koordinator i Sandefjord kommune er Eddie Whyte.

Du kan lese mer om SLT-modellen på nettstedet til konfliktrådet. 

Politiråd

Politirådet er det overordnede rådgivende organet i SLT-arbeidet i Sandefjord kommune. Politirådet legger føringer på hvilke områder som skal prioriteres. Samarbeidsavtalen mellom politiet og kommunen styrer arbeidet. Politirådet har fire møter i året.

​Politikontakt

Helga Margrethe Østebrød, politikontakt Sandefjord

Helga Margrethe Østebrød er politikontakt i Sandefjord. Østebrød jobber i politiet internt og sammen med kommunen for å forebygge kriminalitet i Sandefjord kommune.

Politiet har ofte informasjon og kunnskap om trender, fenomener eller kriminalitet som foregår i lokalsamfunnet, men det er ikke politiet som sitter på de effektive tiltakene som virker for å forebygge dette.

Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etater. Skal vi lykkes med å skape et tryggere samfunn, må kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner samarbeide om dette. Forebygging av kriminalitet henger nært sammen med samfunnets generelle forebygging, sier politikontakt Østebrød.

Kommunens SLT-koordinator er politikontaktens nærmeste samarbeidspartner i Sandefjord kommune.

Helga Margrethe Østebrød kan kontaktes via epost eller på telefon 02800 (spør etter politikontakten i Sandefjord).