Skoleskyss

Elever i grunnskolen i Sandefjord kan ha rett på skoleskyss. 

Det er Vestfold kollektivtrafikk (VKT) som fatter enkeltvedtak om skyss. Skolen registrerer alle søknader om skoleskyss så derfor må du kontakte skolen.

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever, også ved private grunnskoler. Eleven må være bosatt i Sandefjord og oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

  • Er elev på 1. årstrinn med mer enn to kilometer til skolen.
  • Er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn fire kilometer til skolen.
  • Har behov for skoleskyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Det kreves legeerklæring/legeattest. Eleven har da rett til skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted.

Søknad om skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei, og midlertidig bosted behandles av rektor på den enkelte skole.

Vedtak om skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1 (ekstern lenke)

Kommunene i Vestfold benytter Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) i det daglige arbeidet med skoleskyssen.