Hvordan melde fra om ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven?

Ser du et byggetiltak eller andre forhold du mener er i strid med plan- og bygningsloven, kan du melde ifra om dette til kommunen. Vi undersøker forholdet i en tilsynssak og følger opp eventuelle lovbrudd med ulovlighetsoppfølging hvis det er nødvendig. Hvis overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.

Dette bør du undersøke før du melder inn forholdet:

Hvis du ønsker å melde inn forholdet til oss, ønsker vi følgende informasjon:

  • Hvilken eiendom det gjelder.
  • En objektiv og konkret beskrivelse av forholdet dere ønsker at vi skal følge opp.
  • Bilder
  • Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant.

Skjema for innmeldinger

Her melder du fra 

Hva som unntas offentlighet hvis et forhold meldes inn anonymt

Tilsyns- og ulovlighetssaker i Sandefjord kommune er offentlig tilgjengelig informasjon. Dette betyr at hvem som helst kan be om innsyn i alle dokumenter i saken, også dokumenter som er unntatt offentligheten. Hvis du som innmelder ønsker å være anonym i saken, er det derfor viktig at brevet er skrevet på en objektiv måte og ikke inneholder opplysninger om deg.

Saksgangen videre

Saken vil prioriteres ut fra kommunens tilsynsstrategi og alvorlighetsgrad. Når saken kan prioriteres vil kommunen undersøke forholdet ved tilsyn og eventuelt følge opp forholdet med ulovlighetsoppfølging hvis det avdekkes forhold i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

Som innmelder blir du ikke automatisk en del av videre oppfølging, men kan følge saken på Sandefjord kommune sine postlister.

Hva blir ikke fulgt opp?

For at vi skal følge opp ulovligheten, må forholdet komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke er et konfliktløsende organ i slike saker.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp.

Overtredelser av mindre betydning vil ikke bli fulgt opp. 

Hva skjer når kommunen finner en mulig ulovlighet på eiendommen?

Når det er gjennomført tilsyn på eiendommen din vil du i etterkant få tilsendt en tilsynsrapport.
Ved funn av ulovlige forhold, vil saken følges opp videre med ulovlighetsoppfølging. Du vil gis anledning til å rette eller søke om tillatelse i etterkant. Hvis du ikke på eget initiativ retter avviket eller søker om tillatelse, vil saken følges opp videre med forhåndsvarsel og vedtak om pålegg og tvangsmulkt. Tvangsmulkten fastsettes for å motivere tiltakshaver til å rette seg etter pålegget. Vedtak om pålegg og tvangsmulkt kan påklages.