Bedrifter inviteres til samarbeid om utleie av boliger

På grunn av endring i kommunens boligbehov, åpner vi opp for samarbeid med bedrifter som ønsker å leie ut boliger gjennom tilvisningsretten. Vi lyser derfor ut konkurranse om tilvisningsavtale med visse kriterier.

En tilvisningsavtale er en avtale mellom private bedrifter og kommunen. Utleiebedriftene stiller sine boliger til disposisjon for leietakere som vanligvis ville leid kommunale boliger. Fordelen for utleiere er at de kan få gunstig finansiering for sine boligprosjekter og et større kundemarked. Fordelen for kommunen er at de får dekket det varierende boligbehovet uten å eie byggene selv. Dette gir en større fleksibilitet i årene fremover. 

For å kunne delta i konkurransen om tilvisningsavtale, kreves følgende:

 • Tilbyder må eie og forvalte boliger innenfor de kategorier som kommunen trenger. Se ønskede boligtyper nedenfor.
 • Tilbyder som eier tomter som er ferdig regulert til boligformål i Sandefjord kommune, kan også delta. Det stilles da krav til at boligene anskaffes og er innflytningsklare i løpet av 12 måneder fra signert tilvisningsavtale.
 • Boligene må være geografisk plassert i Sandefjord kommune
 • Avtalene vil ha en varighet på 30 år og det kreves at boligene eies av utleier i hele avtaleperioden

Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtale for følgende boliger:

 • 10 stk. 2-roms leiligheter med P-rom - 50-65 kvm
 • 10 stk. 3-roms leiligheter med P-rom - 60-80 kvm
 • 5 stk. 4-roms leiligheter/boliger med P-rom - 80-120 kvm

Det kan leveres tilbud innenfor en eller flere type boliger og i varierende antall. For å nå målet kan avtale med flere tilbydere være aktuelt.

Tildelingskriterier for konkurransen

 • Beliggenhet: 20%

Beliggenheten blir vurdert ut fra tilgang til offentlig kommunikasjon, nærhet til barnehage og skole, nærhet til butikker og nærhet til rekreasjonsområder

 • Funksjonalitet: 30%

Basert på innleverte tegninger vurderes boligens funksjonalitet med tanke på universell utforming, planløsning og materialkvaliteter.

 • Kvalitet: 20%

Kvalitet vurderes ut fra beskrivelse av utleieselskap og boligenes innhold og overflater. Estetikk og slitestyrke til overflater, innholdet i boligene og kvalitet på uteområder vil vurderes.

 • Leiesum: 30%

Kommunen har for egne boliger “gjengs leie”. Denne beregnes ut fra boligens beliggenhet, størrelse og kvalitet sett opp mot leiemarkedet i kommunen. Leiesummen blir vurdert opp mot hvilken “gjengs leie” kommunen ville beregnet for lignende leiligheter. 

Alle kriterier gis en skjønnsmessig vurdert poengscore fra 1-10 hvor 1 er dårligst og 10 er best. Hver score vektes som vist over og legges sammen. Høyeste totalscore vinner konkurransen.

Dette må du levere i tilbudet

 • Beskrivelse av utleieselskapet
 • Firmaattest
 • Fullverdig boligprosjekt

Det skal leveres fullverdige prospekter for boliger som viser:

 • Beliggenhet
 • Plan-, snitt-, og fasadetegninger
 • Beskrivelse av leilighetenes innhold og overflater
 • Beregnet leiesum, fellesutgifter og anslått energiforbruk pr. kvm pr. år

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Det er ikke krav om å følge lov om offentlig anskaffelser for etablering av tilvisningsavtale. Hvert enkelt tilbud behandles unntatt offentlighet jf. forvaltningslovens §13, første ledd nr. 2. Ytterlige forklaring om fritak fra lov om offentlig anskaffelse finnes på Husbankens side om tilvisningsavtaler.

Frist og innlevering

Frist for å levere tilbud er 21.05.2024 kl. 14.00.

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen innen tilbudsfristen. Det vil ikke være mulig å legge inn tilbud etter fristen er gått ut. Det anbefales å levere tilbudet i god tid før fristen, for eksempel minimum fire timer før utløpet. Hvis du vil endre informasjonen du har lagt inn, kan du gjøre dette fram til fristen har gått ut. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 

Har du spørsmål om å opprette bruker eller andre funksjoner i Mercell-portalen, kan du ta kontakt med Mercell Support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post support@mercell.com.

Ved spørsmål om tilvisningsavtalen kan du ta kontakt med Camilla Larudottir Gjernes, rådgiver i Eiendomsseksjonen, på e-post camilla.larudottir.gjernes@sandefjord.kommune.no eller på telefon 99 47 52 44.