Oppsøkende ungdomstjeneste (OUT)

OUT i Sandefjord er for ungdom mellom 12 og 18 år.  Vi er der ungdom er. OUT skal bidra til at ungdom får en god ungdomstid med gode opplevelser.

Oppsøkende ungdomstjeneste (OUT) er en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom. OUT skal være synlig der ungdom lever sitt liv, og vil være innom de ulike arenaene i Sandefjord kommune der ungdom oppholder seg. 

Teamet består av fire ansatte med sosialfaglig bakgrunn og skal i et kriminalitets -og rusforebyggende perspektiv være et lavterskeltilbud som forebygger problemutvikling blant sårbare og risikoutsatte barn og unge. 

Dette kan OUT hjelpe deg med 

Du kan ta kontakt med oss hvis du vil snakke med voksne som ønsker å forstå deg, støtte deg og som vil at du skal få det bedre.

Vi kan: 

 • Gi råd og veiledning  
 • Gi omsorg, hjelp og støtte 
 • Samtale med ungdom/foreldre 
 • Motivere til å søke hjelp 
 • Gi råd om dine eller andres rusproblemer 
 • Samarbeide tverrfaglig med andre i kommunen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, familiehuset, psykisk helse, idrettslag, frivillig organisasjoner, etc
 • Vi har taushetsplikt og meldeplikt

 

OUT er et frivillig tilbud, og du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss. Vi verken lagrer eller henter inn opplysninger om deg uten at du har samtykket til det.

 Temaer du kan snakke med oss om:

 • vansker med skole
 • venner
 • familie
 • seksualitet
 • følelser
 • spiseforstyrrelser
 • overgrep
 • rus
 • festing
 • mobbing
 • ensomhet
 • forventningspress
 • stress
 • sosiale medier

Eller andre ting. Du kan snakke med oss om hva som helst.

Samarbeidspartnere

OUT har mange gode samarbeidspartnere, og kan bistå med hjelp inn i andre tjenester, dersom det er ønskelig. Dette kan være helsestasjon for ungdom, psykisk helse barn og unge, NAV, barnevern, skole, fritidsklubber, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt.

Informasjon

OUT kan bidra med informasjon til elever og foreldre om temaer som er aktuell for ungdom.

Andre viktige telefonnumre

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politi 02800 (Nødnummer 112)
 Brann: 110
 Ambulanse: 113