Lover og retningslinjer

Relevante lover, forskrifter og planer som har betydning for deg og din eiendom.

Byggesaksprosessen

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med rammene som samfunnet har gitt. Disse rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, samtidig som den skal sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Ansvar

Har du planer om å bygge, endre eller rive noe? Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot gjeldende lover og regler, tidligere gitte tillatelser og også gjeldende planer som kommuneplanen og vedtatte reguleringsplaner.

Lover

Plan- og bygningsloven

Kulturminneloven

Jordlova

Naturmangfoldloven

Forurensingsloven

Veglova

Jernbaneloven 

Forskrifter og veiledere

Byggeteknisk forskrift (TEK17)

Veileder til byggteknisk forskrift

Byggesaksforskriften (SAK10)

Planer i Sandefjord kommune

Kommuneplanen 

Reguleringsplaner

 

Vi gjør oppmerksom på at det er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra sjøen eller langs vassdrag, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.   

Dersom du skal bygge nærmere enn 4 meter fra offentlige vann- og avløpsledninger må du ta kontakt med kommunen.

Skal du bygge i nærhet av en ledning, nettstasjon eller andre av Ledes anlegg er det krav til avstand mellom bygg og nettanlegg.