Saksprosess og klagemulighet

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Enklere søknader uten dispensasjon eller merknader fra nabo behandles normalt innen 3 uker.

Hva skjer når jeg har sendt inn byggesøknaden min?

Mottakskontroll

Kommunen registrerer og fordeler mottatte søknader fortløpende. Det gjennomføres en enkel kontroll av søknaden for å sjekke at alle nødvendige dokumenter og vedlegg er sendt inn. For mangelfulle søknader og søknader med 12 ukers behandlingstid sendes det et svarbrev til ansvarlig søker.

Behandling

Etter at søknaden er komplett starter selve behandlingen av søknaden.

 

  1. Kommunen sjekker at søknaden inneholder erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll.
  2. Vurderer tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.
  3. Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.
  4. Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.

Oversendelse til andre myndigheter

Noen ganger må kommunen innhente uttalelse fra andre berørte myndigheter. Dette kan for eksempel være landbruksmyndigheten, kommunal veimyndighet, Statsforvalteren eller Fylkeskommunen.

Behandlingstid

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader, endringssøknader og søknader med dispensasjon.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Behandling av klager på vedtak har i utgangspunktet 8 ukers behandlingsfrist.

Betaling

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din. Gebyr for å behandle byggesøknader beregnes etter type tiltak og størrelse. Gebyret framgår av gebyrregulativet for byggesaker. 

Du må også betale gebyr for avslag, det vil si at det påløper saksbehandlingsgebyr uavhengig av om du får en tillatelse eller ikke. Det kommer også tilleggsgebyr for behandling av flere tiltak i samme søknad, og dispensasjonssøknader. Ved avslag reduseres gebyret med 50%. 

Dersom du benytter elektroniske søknadsløsninger betaler du til leverandøren for denne tjenesten i tillegg til våre saksbehandlingsgebyr. 

 

Hvordan klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker?