Kart

I mange sammenhenger kan du ha behov for et kart. Det kan for eksempel være nødvendig i byggesaker. Sandefjord kommune har mange ulike digitale kartløsninger. 

Kartløsningen inneholder mye funksjonalitet og omfattende informasjon. Du kan finne

 • Oversiktskart
 • Grunnkart med bygg og eiendommer
 • Flyfoto
 • Plandata
 • Kommunale vann- og avløpsdata
 • Marklagsdata
 • Arealinformasjon
 • Informasjon om blant annet bygg, eiendommer og reguleringsplaner.

WebInnsyn (avansert / utvidet kart)

GeoInnsyn (publikumskart)

Temakart

Situasjonskart

Situasjonskart skal legges ved

 • Byggesøknader
 • Søknader om fradeling av grunneiendom
 • Arealoverføring
 • Grensepåvisning
 • Bortfeste av areal
 • Grensejustering

Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet. Følg veiledningen under for å gjøre det selv.

Før på forslag til nye grenselinjer og grensearrondering når du søker om deling, arealoverøringer, grensejustering, grensepåvisninger og bortfeste av areal.

Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos geodata- og oppmålingsenhet. Kartutsnittet er vanligvis i målestokk 1:1000.

Det er viktig at situasjonskartet du sender inn, er så nøyaktig som mulig. Det sikrer gode kommunale kartbaser.

Pris: Kostnadene inngår i gebyret for bygge- og delingssøknad. Vi innkrever ikke gebyr utover dette.

Kart med nabolister

For ytterligere kartdata (naboliste, matrikkelrapport, reguleringsforhold etc.) har kommunen innført selvbetjening.

Vil du finne nabolister enkelt helt selv, følg de to stegene under

 • Gå til Se Eiendom, søk opp eiendom/nabo, logg inn med bankID og trykk på knappen “vis grunnboken”. 
 • Gjenta samme prosedyre for naboene du ønsker å sende nabovarsel til.

Du kan også bestille nabolister av følgende forhandlere av kartdata 

Slik bruker du kartet

Du kan hente ut kartutsnitt blant annet ved å søke på adresse, eiendom (gårdsnummer, bruksnummer, festenummer), enkelte stedsnavn, barnehager, helse og omsorg, idrettsanlegg, offentlige tjenester og skoler.

Når du har søkt fram et utsnitt, vil tekst for det du har søkt, vises i kartbildet. Beveg musepekeren over teksten, og se at teksten endrer farge. Klikk på teksten, og du får opp en informasjonsside for objektet.

For å se hvilken reguleringsplan som gjelder for et bestemt område eller eiendom, kan du gå inn på kartet og lese denne. Velg "Arealplaner" under "Verktøy" i venstremenyen, søk etter adresse eller eiendom, eller klikk på området.

Områder som er regulert, vises med blått omriss. For områder som ikke er regulert, er det kommuneplanen som gjelder. Vis kommuneplan trykke/klikke på forstørrelsesglasset på venstre side, og deretter huke av for gjeldende kommuneplan. Målestokken må da være satt i 1:2000 eller større.

Det er ikke mulig å ødelegge kartdataene ved bruk. Det er tillatt å skrive ut kartutsnitt til privat bruk fra kartløsningen. Kommersiell bruk er ikke tillatt - du må kjøpe rettigheter.

På grunn av ulik praksis ved eiendomregistrering i tidligere tider er det områder i Stokke der grunnavståelse til veg har ført til et misforhold mellom målebrev og grenser registrert i matrikkelen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Geodata- og oppmålingsenheten i Sandefjord kommune.

Forbehold om feil

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartet, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer. Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.

Kjøp kart

Sandefjord kommunes tekniske kart og digitale kartdatabaser dekker hele kommunens areal på 422 km2. Du kan bestille både papirkart og digitale kart fra geodata- og oppmålingsseksjonen.

Du kan få papirkart i ulike målestokker. Vi leverer digitale kartdata kan på SOSI, DWG eller DXF-format. Gi opplysninger om hvilket område med arealangivelse, hvilke baser eller temaer, og hvilket filformat du ønsker.

Ved kjøp av digitale kartdata må det erverves en bruksrett, men ikke en markedsrett.

Pris: Kontakt Per Erik Larsen, telefon 33 41 63 36.

Teknisk spesifikasjon

Sandefjord kommunes tekniske kart og digitale kartdatabaser (FKB) er produsert i GeoVEKST-samarbeid med Statens kartverk Vestfold, Statens vegvesen Vestfold, Skagerak Nett AS, Telenor Networks og fylkesmannens landbruksavdeling. Kartdatabasene er i FKB-B standard.

Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er åpen for alle.

Gårdskart

Andre kartdata

Artsdatabanken

Kulturminner

Naturbase

Norge i bilder

Radon

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) temakart

Skråfoto (Gule sider)

Skråfoto (Blom)

Norgeskart

Kontakt sentralbordet og be om å få snakke med noen på geodata- og oppmålingsavdelingen i Sandefjord kommune hvis det er noe du lurer på.