Åpenhet

Det er viktig for demokratiet og rettsikkerheten til innbyggerne at Sandefjord kommune legger til rette for åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. 

Kommuneloven slår fast at:

Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.

Partene i en sak som behandles i kommunen har rett til partsinnsyn i egen sak etter forvaltningsloven.

Alle har rett til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven.

Kommunen har i noen tilfeller likevel plikt til å unnta opplysninger fra innsyn, og adgang til å unnta dokumenter fra innsyn.

I de tilfellene hvor kommunen kan unnta, men ikke plikter å gjøre dette, skal kommunen alltid vurdere om skal gis helt eller delvis innsyn.

  • Du kan kreve innsyn skriftlig eller muntlig, og det må gjelde en bestemt sak eller saker av en bestemt art. Du kan kreve kopi på papir eller som elektronisk dokument.
  • Du kan klage til statsforvalteren dersom du får avlag på innsynskravet ditt. Har du ikke fått svar på et krav om innsyn etter offentlighetsloven fem arbeidsdager etter at kommunen mottok kravet, regnes det som et avslag.
  • Du kan klage på et avslag om innsyn og klagefristen er på tre uker.

Postliste og innsyn i saker

I postlisten vår finner du en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra Sandefjord kommune.

Postlisten inneholder imidlertid ikke korrespondanse som i all hovedsak inneholder taushetsbelagte opplysninger (for eksempel helsearkiver).

Du kan også be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter knyttet til en bestemt sak.

Postlister 2017–nå

Innsyn i eldre arkiv

I medhold av offentlighetsloven §§3, 9 og 28 vil du som innbygger kunne be om innsyn i offentlige arkiver, både eldre, avsluttede arkiver og dagligarkiver.

Saker og dokumenter eldre arkiv

Søk om innsyn i eldre arkiv og partsinnsyn (innlogging)

Etiske retningslinjer

Sandefjord kommunes etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. Ved å etterleve disse retningslinjene ønsker vi å legge grunnlaget for tillit fra innbyggerne.