Skogbruksplan

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har tatt initiativ til å utarbeide ny skogbruksplan for Sandefjord kommune. Sandefjord kommune er i 2023 prioritert av Statsforvalteren for å få tilskudd til skogbruksplanlegging. Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

Prosjektgruppen (også kalt takstutvalget) består av følgende representanter fra skogeiere:

Berit Svensson (leder)– 47 66 41 47

Nils Andreas Lien – 99 56 40 50

Espen Revfem –  93 08 25 85

Svein Arne Flåtten – 90 93 00 52

Prosjektgruppen er oppdragsgiver for prosjektet. Ved spørsmål / hjelp til å bestille skogbruksplan kan du ta kontakt med representanter i prosjektgruppa.

Fra det offentlige:

Ingar Aasestad, skogbruksrådgiver i Sandefjord kommune, sekretær, telefon 33 43 81 68

Sanela Jacobsen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - har ansvaret for å koordinere pågående skogbruksplanprosesser der statstilskudd er aktuelt.

Framdriftsplan

Februar 2023: Vurdere behov for nye miljøregistreringer (MiS)

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge tømmer, må skogeier ha en miljøsertifisert eiendom.

Viken skog ble av Statsforvalteren engasjert til å vurdere og komme med en tilrådning til om det må gjøres en revisjon av nøkkelbiotopregistreringene (MiS) eller ikke. Sertifikatholderne for miljøsertifiseringen PEFC-skogstandard i området, Viken Skog, Glommen Skog AS og Nortømmer AS, har så gitt en felles innstilling for videre oppfølging av MiS-registreringene. Konklusjonen ble:

 • «En revisjon av MiS-registreringene med ajourføring og med krav om at alle skogeierne i området deltar».
 • «Skogeiere/areal som ikke deltar i revisjonen, mister sin sertifisering når fristen for bestilling av plan går ut.» 
 • Februar 2023: Aktuelle takstselskaper (AT Skog, Viken Skog og Glommen Mjøsen) har blitt invitert til å gi tilbud på oppdraget. 
 • Mars 2023: Prosjektgruppa valgte Viken skog som leverandør. Det var kun Viken skog som kom med tilbud på oppdraget. 
 • Høsten 2023: Takstselskapet vil sammen med prosjektgruppa informerer alle aktuelle skogeiere om prosjektet gjennom utsendelse av brosjyre og bestillingsskjema.
 • 19. september: Informasjonsmøte om den kommende skogtaksten tirsdag 19. september klokken 19, på Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10 
 • 1. oktober 2023: Frist for bestilling av plan. 
 • Sommer/høsten 2024: Feltarbeid 
 • Juni 2025: Ferdigstilling og levering planprodukter

 

Hvorfor skogbruksplan? 

 • Du får miljøsertifisert din eiendom. Dette gir mulighet for salg av tømmer.
 • Gir oversikt over arealer og skogressurser på eiendommen
 • Du får kart på papir og/eller digitalt
 • Skogbruksplan gir grunnlag for å forvalte egen skog på best mulige måte.
 • - Godt verktøy for å planlegge både planting, rydding, tynning, veier og hogst
 • Det gis muligheter for å oppdatere planen etter utført hogst, ungskogpleie og planting
 • Mulighet for å framskrive skogens ressurser
 • Grunnlag for bedre veiledning fra skogbruksleder, kommunen og andre
 • Grunnlag for skogeiersamarbeid, for eksempel skogsveier

Du som skogeier trenger en skogbruksplan for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen din. Planen er et godt verktøy til drift av eiendommen. Det blir enklere for deg å sende dokumentasjon når du skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie.

Les mer om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer her