TryggEst- vern for risikoutsatte voksne

TryggEst kan bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

TryggEst skal gjøre det enklere å ta kontakt og senke terskelen for å melde fra om overgrep.

Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller har du mistanke om at noen du kjenner/vet om blir utsatt?

Du kan ringe TryggEst på telefonnummer  90 11 67 85

Telefonen er bemannet på hverdager fra kl. 09.00 – 14.00.

Ved behov for akutt nødhjelp: ring politi 112 eller akutt helsehjelp 113.

Hva er TryggEst?

Sandefjord kommune er en TryggEst kommune. Det betyr at kommunen skal arbeide for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. 

Kommunen har et eget TryggEst team, som kan kontaktes av alle som trenger hjelp til å drøfte bekymringer. TryggEst teamet kan gi råd og veiledning til innbyggere og ansatte, og foreslå eventuelle tiltak.

Les mer om TryggEst – vern for risikoutsatte voksne | Bufdir

Når kan jeg kontakte TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er lette å oppdage, mens andre er mindre synlig som for eksempel økonomisk og psykisk vold. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold eller overgrep bør du kontakte TryggEst for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Se kontaktinformasjon øverst på siden. 

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

  • TryggEst er en støttefunksjon som kan gi råd og veiledning.
  • TyggEst kan drøfte bekymringer du har for om noen blir utsatt for vold og overgrep.
  • TryggEst kan informere om ulike hjelpeinstanser du kan få videre hjelp av.
  • TryggEst kan hjelpe den utsatte til å finne alternative løsninger til situasjonen.

Hvem er sårbare voksne?

Sårbare og risikoutsatte voksen er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse. Personer med for eksempel funksjonsnedsettelse, høy alder, utviklingshemming, rusproblemer, psykiske utfordringer eller annen sykdom kan være voksne som trenger din hjelp til å stoppe volden. 

TryggEst henvender seg først og fremst til den risikoutsatte, men også til ansatte i kommunen, pårørende og venner av den risikoutsatte.

Andre hjelpeinstanser