Aldersvennlige Sandefjord

Antall eldre øker langt mer enn antall personer i arbeidsaktiv alder. Dersom utviklingen skal være bærekraftig må Sandefjord bli mer aldersvennlig.

Og hva skal til for at Sandefjord blir mer aldersvennlig? Det er beskrevet i handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord, som er vedtatt politisk, og evalueres og rulleres (endres i tråd med utviklingen) jevnlig.

Lag og foreninger, næringsliv, seniorer, nærmiljøutvalg, trossamfunn og flere har gitt innspill til innhold i planen. Å gjøre Sandefjord aldersvennlig krever bred innsats; fra hele Sandefjord-samfunnet.

Handlingsplanen aldersvennlige Sandefjord

Handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord, vedtatt mars 2022 

Aldersvennlige Sandefjord, rapportering på handlingsplan, april 2023

Hva er et aldersvennlig samfunn?

Et aldersvennlig samfunn er et inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn som fremmer aktiv aldring.

Arbeidet med aldersvennlige samfunn kommer hele befolkningen til gode. Et lokalsamfunn som er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil også være det for barn. Et nærmiljøområde som er utformet slik at eldre kan ferdes uten fysiske hindringer vil også være tilpasset øvrige innbyggere. 

Å skape aldersvennlige samfunn er en nasjonal satsning i tråd med reformen Leve hele livet  og den lokale handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord (PDF, 1015 kB).

Et aldersvennlig samfunn er et samfunn der eldre

 • har reell mulighet til å ferdes i og bruke nærmiljøet​
 • bor hjemme lengst mulig​
 • har aktiviteter de har lyst til å delta på og mulighet til å komme seg dit​
 • unngår ensomhet og sosial isolasjon​
 • kan bidra som den ressursen de er

Hvorfor bør Sandefjord bli aldersvennlig?

De nærmeste tiårene vil den demografiske sammensetning i Sandefjord endres betydelig. Det blir flere eldre, det blir en høyere andel eldre og det blir flere av de eldste eldre. Utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder.

Store nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter.

Å tilpasse samfunnet i Sandefjord til et økende antall eldre gir en rekke gevinster:

 • Eldres ressurser benyttes og inkluderes i lokalsamfunnet
 • Lokalt næringsliv kobles med eldres etterspørsel og behov
 • Tjenestebehov utsettes og behov for institusjonsplasser reduseres

Medvirkning og samarbeid

Arbeidet med Aldersvennlige Sandefjord avhenger av bred involvering og medvirkning. 

For å få innspill til hva som skal til for at Sandefjord blir mer aldersvennlig ble det gjennomført både spørreundersøkelser og dialgmøter. Fokuset i dialogmøtene var behov og muligheter.

 • dialogmøtet med eldre
 • dialogmøtet med lag og foreninger
 • dialogmøte med transportinstanser
 • dialogmøte med boligutviklere
 • dialogmøte med næringsliv

Innsatsområder

De nasjonale innsatsområdene i aldersvennlige samfunn er bolig, fysisk aktivitet, uteområder og universell utforming, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse og transport.

Prosjektorganisering

Arbeidet med å utarbeide en plan for hvordan Sandefjord kan bli Aldersvennlige Sandefjord ble prosjektorganisert. Lurer du på hvem som var med? Da kan du klikke deg inn på overskriftene under.

Ressurssider

På nettsidene under finner du mer informasjon om den nasjonale satsningen aldersvennlige samfunn.

Aldersvennlig Norge

Håndbok for aldersvennlig lokalsamfunn

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn

Senior i Sandefjord, seniormagasin om muligheter