Kvikkleire

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som opptrer under marin grense. Marin grense er en betegnelse på hvor havnivået lå tidligere under siste istid. På det meste, for ca. 20 000 år siden, var Norge dekket av et lag med ca. 3000 meter is. Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg fordi vekten av isen ble borte.

Deler av leira som før lå under havnivå, og hvis struktur bindes sammen av salt, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine grensen ligger i dag på om lag 250–300 meter over havet.

NVE om kvikkleire i Sandefjord

NVE har forklart kvikkleireskred i en film. Den kan du se her.

19. januar 2021 holdt kommunens fagkyndige sammen med en representant fra NVE en presentasjon om temaet for formannskapet. Denne presentasjonen kan du se på kommune-TV

«Breidablikk-saken»

Høsten 2022 presenterte firmaet Ruden AS et notat etter å ha gjennomført en del undersøkelser av grunnforholdene på Breidablikk. Bakgrunnen for undersøkelsene var beboere i området som har fått påvist setningsskader på boliger.

I notatet ble det hevdet at det var stor fare for skred i området. Da kommunen ble kjent med dette notatet, ble NVE raskt konsultert. NVE kunne raskt tilbakevise Rudens påstander og trygge innbyggerne med at det ikke er fare for skred i området. 

Det er også utarbeidet eksterne rapporter og en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for området. Disse bekrefter konklusjonen fra NVE om at det ikke er fare for skred i det aktuelle området. 

Nedenfor finner du flere spørsmål og svar om kvikkleire og skredfare