Bygging av landbruksveier

Bygging og ombygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt. 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder blant annet følgende om tilskudd til veibygging: 

  • Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. 
  • Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
  • Veiene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse 
  • Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent. 
  • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd. 
  • Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og evt. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 
  • Før tilskuddssøknad kan behandles, skal søknad om bygging/ombygging av landbruksvei være sendt og godkjent av kommunen. 

Satser for tilskudd

Tilskudd er avhengig av at kommune har tilgjengelige midler tildelt fra Statsforvalter. Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av tilskuddsprosent: 

Ombygging og nyanlegg av skogsbilvei (veiklasse 3 og 4) * Inntil 40 % 

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilvei * inntil 40 % 

Avkjøringslomme fra offentlig vei (for opplasting av tømmer) inntil 40 % 

Ombygging av bruer på skogsbilveier Inntil 50 %  

Bruk av veiplanlegger (gjelder på tiltak merket *) + inntil 5% 

Normaler for bygging av landbruksveier 

Søknadsskjema for bygging av landbruksveier

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier 

Vedlikehold av skogsbilveier

Veivedlikeholdet kan dekkes med inntil 4 kr/løpemeter vei pr. år dekkes med skogfond. 

Når vedlikeholdet ikke utføres årlig, eller ved større vedlikeholdsprosjekter som grusing, grøfterensk, grøfteutvidelse, utskifting av stikkrenner, kan høyere kostnader enn 4 kr/løpemeter dekkes med skogfond. Dette krever imidlertid forhåndsgodkjenning av kommunen.

I tilfeller der veien er skadet av plutselig hendelse som flom eller ras, kan høyere kostnad enn 4 kr/løpemeter dekkes av skogfond uten forhåndsgodkjenning.  

Skjema for forhåndsgodkjenning av skogsbilveivedlikehold finner du her.