Sprøyting i skog

Om området for spredning av plantevernmidler er større eller mindre enn 15 dekar avgjør om du må søke eller sende melding.

Søknad om spredning av plantevernmidler

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark på arealer som er 15 dekar og større skal sendes til kommunen, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften. Med søknaden skal det følge med kart over feltet som viser areal som ønskes behandlet, utbredelse av skadegjørere, eiendomsgrenser, boliger, fritidsboliger, turstier, vannforekomster og drikkevannskilder. 

Søknadsfrist: 1. oktober 

Kommunen skal fatte vedtak innen 15. mars året etter at søknaden ble mottatt. 

Skjema for søknad om spredning av plantevernmidler 
 

Melding om spredning av plantevernmidler 

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredning er utført, jf. § 22 i plantevernmiddelforskriften. Meldeplikten gjelder ikke for sprøyting med ryggtåkesprøyte. 

Skjema for melding om spredning av plantevernmidler