Folkehelsearbeid i Sandefjord

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Det er en rekke aktører i kommunen som via det løpende tjenestetilbudet, prosjekter og tiltak jobber med å fremme folkehelsen i Sandefjord. 

Folkehelsekoordinator leder et tverrfaglig folkehelsenettverk med representanter fra de ulike kommunalområdene, deriblant SLT-koordinator (rus- og kriminalitetsforebygging med mer) og kommuneplanlegger. 

Kommunen har også en folkehelserådgiver som jobber med ordningen Trygge lokalsamfunn.

Folkehelsearbeidet er forankret i kommuneplanen 2019-2031 for Sandefjord kommune. FNs bærekraftsmål er valgt som rammer for kommuneplanen, og gjennom dette har vi forpliktet oss til å jobbe for et Sandefjordsamfunn som blant annet bidrar til mindre ulikheter, bedre folkehelse og – ikke minst – samarbeid for å nå målene vi har satt oss. 

Folkehelsearbeidet er hjemlet i lov om folkehelsearbeid.