Vei- og gatelys

Kommunen eier og driver veilyset langs det kommunale veinettet. Laugstol er kommunens veilysentreprenør og det er de som retter feil på de kommunale veilysanleggene.

Veilysnormalen (PDF, 557 kB) styrer etablering av nyanlegg for vei- og gatebelysning i Sandefjord kommune. Veilysnormalen er sist oppdatert 10. juli 2018.

Hensikten med veilys

Veibelysning er i første rekke motivert ut i fra hensynet til sikkerhet og trafikkavvikling. Belysningen skal gjøre at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon om fotgjengere, syklister, andre kjøretøy, veikryss, skilting, oppmerking og lignende.

I tillegg skal veibelysningen gi trivsel, trygghetsfølelse og være estetisk og karakterskapende.

Veilys skal som hovedregel bygges ut langs alle nye kommunale veier. I tillegg kan det bygges ut langs alle veier som er åpen for offentlig trafikk. Veilys skal også bygges på steder hvor hensynet til sikkerhet og trivsel er en avgjørende faktor, slik som havna og parker.

Ansvar

Kommunen eier og driver veilyset langs det kommunale veinettet i kommunen og står ansvarlig for drift og vedlikehold av dette. I tillegg kan kommunen ha driveransvar for veilys langs enkelte riks-, fylkes- og private veier.

Avdelingen for veivedlikehold har ansvaret for vei- og gatelys. Lys i parker og lignende er det avdelingen for park og idrett som har ansvar for.

Arbeid og utbygging

Kommunen holder på med et massivt arbeid for å skifte ut enpolede nett og oppgradere veilys i hele kommunen.

Ved utbygging, vedlikehold og rehabilitering av nye og eksisterende anlegg tas nytt veilys med i planene av ansvarlig veiholder/utbygger. Dette er på lik linje med annen pålagt infrastruktur. Veilys som skal tilkobles kommunens veilysnett skal godkjennes av kommunen.

Feil og mangler

Laugstol er kommunens veilysentreprenør og det er de som retter feil på de kommunale veilysanleggene.

Tilsyn og reparasjon foregår kun i årets ni mørkeste måneder.

Avtalen innebærer at Laugstol inspiserer veilyset fem ganger i året, konsentrert til den mørke tiden. På disse rundene registrerer de større feil som ødelagte armaturer, feil ved stolper, ledninger, kontaktorer og liknende.

Feil blir reparert etter at inspeksjonsrunden er ferdig. Ved større feil rykker entreprenøren ut. Skader blir som regel reparert første arbeidsdag etter at feilen er oppdaget.

Meld feil på veilys direkte til Laugstol