Ildsted, pipe og utepeis

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Ikke søknadspliktig

Installering av ildsted unntas fra søknadsplikt.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. 

Mer informasjon om ildsted finnes her:

Sandefjord brann og redning er også tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Pipe - skorstein

Definisjon

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Søknad med ansvarsrett

Det er søknadspliktig å oppføre, endre eller reparere piper/skorstein jf. pbl §20-1, f) 
Søknaden må utarbeides av et ansvarlig foretak som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav.

Søknadskjema for dette finnes her. 

Utepeis

Utepeis kan unntas saksbehandling dersom:

  • Utepeisen er frittliggende
  • Plasseres minimum 3 meter fra bygning
  • Plasseres minimum 4 meter fra nabogrense