Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er administrasjon for kommunens folkevalgte organer, som består av kommunestyre, formannskap og en rekke utvalg og råd. 

Sekretariatet sørger for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og gir råd, veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum.

Oppgaver:

  • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av folkevalgte møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd
  • Personaloppfølging av alle folkevalgte, herunder godtgjøring og honorar, samt inn- og utmelding til styrer, råd og utvalg, lønnssystem, IKT og styrevervregister.
  • Rådgivning og saksbehandling for politisk og administrativ ledelse, innenfor kommunelov, forvaltningslov og valglov
  • Valggjennomføring
  • Folkevalgtopplæring
  • Saksbehandling og tilrettelegging/gjennomføring av kommunal vigsel
  • Administrasjon og saksbehandling knyttet til oppnevning av meddommere til domstolene
  • Oppfølging og ivaretagelse av reglementer for folkevalgte organer
  • Sekretariatfunksjoner for ordfører og kommunedirektør