PLART - Delområde H - Roabukta

Varsel om utvidelse av varslet planområde - Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Sandefjordsfjorden - Delområde H - Roabukta

Bakgrunn

Sandefjord kommune varslet den 13.01.2023 oppstart av regulering for delområde H – Roabukta og del av Vera Vindal i Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden. 

I forbindelse med arbeidet ser vi at den gamle reguleringsplanen for Korsvik har regulert frisiktsoner med en utbredelse på 40 x 40 meter i krysset Asnesveien x Asnesåsen. Deler av tomtene for Asnesveien 16 og 18 samt Asnesåsen 3 inngår i frisiktsonen. Noe av dagens boligbebyggelsen er plassert innenfor frisiktsonen. 

Se utsnitt av kommunens kartløsning for gjeldende reguleringsplaner, der frisiktsonen vises nedenfor: 

Kartutsnitt - Klikk for stort bildeKartutsnitt

Hvorfor ønsker kommunen å utvide planområdet?

Frisiktsonene i den gamle planen er i konflikt med eksisterende bebyggelse på eiendommer rundt krysset Asnesveien x Asnesåsen. Sandefjord kommune ønsker derfor å justere frisiktsonene, og har behov for å utvide planområdet, slik at ny plan omfatter de nevnte eiendommene. Ny plan vil redusere arealet frisiktsonene beslaglegger på eiendommene, og tilpasses dagens trafikk og skiltede hastigheter. 

Dette betyr at frisiktsonen foreslås redusert fra 40 x 40 meter i gjeldende plan (vedtatt i 1979) og ned til 10 x 25 meter i den fremtidige planen for området. 

Kommunen vurderer at denne justeringen vil være en fordel for de angitte eiendommer. Når ny reguleringsplan vedtas, vil overlappende deler av gammel plan oppheves. 

Foreslått ny planavgrensning vises i kartutsnittet nedenfor med turkis strek:

(Tidligere varslet plangrense fulgte Asnesveien, og er ved krysset vist med mørkeblå strek)

Kartutsnitt 2 - Klikk for stort bildeKartutsnitt 2

Ny plan vil fjerne frisiktsonen i sin helhet fra eiendommen Asnesåsen 3, mens Asnesveien 16 og 18 får frisiktsonen vesentlig redusert. 

Utsnitt fra reguleringskartet og kommunens kartportal med eksisterende bebyggelse vises i vedlegg til planvarselet. (PDF, 389 kB)

Saksdokumenter

Kommunen har opprettet en egen nettside som inneholder informasjon om arbeidet med Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden. Denne finnes på: www.sandefjord.kommune.no/plart.

Frist for tilbakemelding

Eventuelle merknader til varselet kan sendes: postmottak@sandefjord.kommune.no eller per brev til: Sandefjord kommune
Seksjon for byggesak og arealforvaltning, 
Postboks. 2025, 
3202 Sandefjord

Høringsfrist: 12.02.2024

Eventuelle spørsmål knyttet til varselet kan rettes til: arealplanlegger Roar Rabbevåg på e-post: Roar.Rabbevag@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33 41 63 86 eller til prosjektleder Inger Line Birkeland i park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning; telefon: 33 41 67 96.