Mobilitetsplan 2022-2034

En mobilitetsplan er en plan som beskriver hvordan man bør planlegge og utforme transportsystemene for innbyggerne og næringslivet i et samfunn. Sandefjord kommune vedtok i februar 2023 en ny mobilitetsplan for hele kommunen.

Hensikten med planarbeidet er å beskrive hvordan man bør planlegge og utforme mobiliteten i kommunen, slik at man oppnår et effektivt, brukervennlig og trygt transportsystem, tilrettelegger for miljøvennlige transportformer og en har en høy andel gående, syklende og kollektivreisende.

Mobilitetsplan 2022-2034 (PDF, 8 MB)

Kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord kommune ble sluttbehandlet i kommunestyret 16. februar 2023. Saken har vært til behandling i hovedutvalg for miljø- og plansaker og formannskapet.

Hovedplan for sykkel

Hovedplan for sykkel i Sandefjord er vedtatt lagt til grunn for arbeidet med mobilitetsplanen i 2022. Planen beskriver sykkelrutene i Sandefjord, Stokke og Andebu, både hovedveiene og mer lokale ruter, og legges til grunn for videre utvikling av sykkeltilbudet i Sandefjord kommune. Planen består av en tekstdel som beskriver rutene og et kart som viser rutene:

Plan for gående

I planen for gående i Sandefjord er det kartlagt hvordan forholdene for gående er i dag og sett på hva som skal til for at flere skal velge gange som transportmiddel på sine hverdagslige reiser. Det er foretatt en grundig vurdering av gangvennligheten i Stokke sentrum, Andebu sentrum og Sandefjord sentrum og det foreslås tiltak for å gjøre områdene mer gangvennlige. Planen er vedtatt lagt til grunn for arbeidet med mobilitetsplanen.

Dokumenter i saken

Rambøll delrapport 1 om mobilitetsplan Sandefjord (PDF, 6 MB)

Rambøll delrapport 2 om mobilitetsplan Sandefjord (PDF, 9 MB)

Øvrige kommunale veier som er vurdert i mobilitetsplanen (PDF, 107 kB)

Mobilitetsplan samlet innspill høringsforslag (PDF, 14 MB)