Aktuelt

 • Forsinket henting av avfall

  16. januar 2018
  Grunnet værforholdene og at mange abonnenter naturlig nok ikke har rukket å måket vei frem til avfallsbeholderne sine, vil avfallshentingen foregå noe senere enn normalt. Vi regner med at vi vil være ajour med alle kjørerutene i løpet av onsdagen.
  Les mer
 • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og integrering 2018

  9. januar 2018
  Tilskuddet kan tildeles lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet som bidrar til integrering. (Tidligere forvaltet av IMDi.) Søknadsfrist 1. mars 2018.
  Les mer
 • Tilskudd til frivillig arbeid innenfor helse, sosial og omsorg

  9. januar 2018
  Tilskudd kan søkes av foreninger og stiftelser som arbeider for tiltak for Sandefjords befolkning. Søknadsfrist 1. mars 2018.
  Les mer
 • Utlysning - Drift av Langeby camping i Sandefjord kommune for perioden 2018-2022

  8. januar 2018 Les mer
 • Støtte til barne- og ungdomstiltak - åpne møteplasser. Søknad om tilskudd i 2018.

  8. januar 2018
  Tilskuddsordningen er rettet mot barn og ungdom i alderen 10 – 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til...
  Les mer
 • Nå kan du gifte deg på rådhuset!

  2. januar 2018
  Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Sandefjord kommunes vigslere er ordfører Bjørn Ole Gleditsch, varaordfører Cathrine Andersen. Øvrige vigslere er Miriam Schei, Siri Fristad Mathisen og Ingrid Marie Eidsten.
  Les mer
 • Endringer av kommunale avgifter/gebyrer

  27. desember 2017
  Kommunestyret vedtok 19.12.2017 følgende endringer av kommunale avgifter/gebyrer, gjeldende fra 01.01.2018. Behandlingsgebyr for byggesaksbehandling Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling og reguleringsplaner økes med 2,6%. Havneavgift/Utleie...
  Les mer
 • Ny fastlege i Stokke

  22. desember 2017
  Allmennlege Eivind Lando Skaatun blir ny fastlege fra 2. januar 2018. Man kan allerede nå sette seg på fastlegelisten på www.helsenorge.no (ekstern lenke) eller tlf 800 43 573. Brunstad helsesenter i Kornmagasingata 5 i Stokke sentrum, vil fra nyttår...
  Les mer
 • Forbud mot bruk av fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer

  20. desember 2017
  I gjeldende politivedtekt § 5 nr. 1, for området «tidligere Sandefjord kommune», er det gitt et generelt forbud mot å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten politiets tillatelse...
  Les mer
 • Avtale mellom Grindaker og kommunen godkjent

  19. desember 2017
  .
  Les mer
 • Konsekvenser av budsjettavtale

  15. desember 2017
  22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre avtale om statsbudsjettet for 2018 . Rådmannen vil med dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, med særlig vekt på de antatte budsjettmessige konsekvensene for...
  Les mer
 • Åpne møter i uke 51

  12. desember 2017
  Møtene avholdes i Sandefjord rådhus og er åpne for publikum Tirsdag 19. desember Formannskapet kl. 09.45. Kommunestyret kl. 15 Møtene blir overført direkte på WebTV her. Saklister og møteinnkallinger kan du lese her
  Les mer
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 - alminnelig ettersyn

  7. desember 2017
  Kommunestyret skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 i møte 19. desember 2017. I henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets innstilling ut til alminnelig ettersyn fra 5.12.2017 til 19.12.2017 kl. 12.  Formannskapets...
  Les mer
 • Åpne møter i uke 50

  7. desember 2017
  Der det ikke står annet, blir møtene avholdt i Sandefjord rådhus Mandag 11.12. Eldrerådet kl. 11 på Kamfjordhjemmet Kontrollutvalget kl. 15 Ungdomsrådet kl. 17 Tirsdag 12.12. Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg kl. 18 på Soletunet i Stokke...
  Les mer
 • Parkering i sentrumsgatene

  4. desember 2017
  Fra 01.12.17-30.04.18 er det innført parkeringsforbud i sentrumsgatene i tiden kl. 03-08 alle dager. Se skiltingen. Skiltreguleringen gjelder uansett værforhold.
  Les mer
 • Registreringsplikt for salg av tobakksprodukter

  24. november 2017
  Alle virksomheter som selger tobakk eller tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.desember 2017. Salg etter denne datoen er forbudt for de som ikke er registrert. Kravet er beskrevet nærmere i tobakksskadeloven kapittel 2....
  Les mer
 • Hjelper folk å komme ut i arbeid

  16. november 2017
  Sandefjord kommune og Nygård bo- og behandlingssenter har samarbeidet med organisasjonen "Sammen For Livet". En organisasjon som hjelper folk til å klare seg selv i samfunnet. Arbeidet er kanskje stort, og muligens krevende.  Men når vi ser hva det kan...
  Les mer
 • Vedtak fra formannskapets møte 14.11. knyttet til rådmannssaken

  15. november 2017
  Formannskapet drøftet prosess og ordførers håndtering av saken. Formannskapet ber Fylkesmannen om å klargjøre hvilke elementer i saken som kan diskuteres i åpent møte. Formannskapet innkalles til et ekstraordinært møte når dette er avklart. Anders Sper...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad om tilskudd 2018

  8. november 2017
  Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon.
  Les mer
 • Budsjett 2018

  6. november 2017
  Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. 6. november la rådmannen i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Rådmannens forslag til økonomiplan trekker opp de økonomiske linjene for...
  Les mer
 • Andebu Herredshus midlertidig stengt!

  18. oktober 2017
  Andebu herredshus er midlertidig stengt pga av klargjøring for nye funksjoner. Hovedbygningen ventes åpnet for ny bruk på nyåret 2018. Spørsmål kan rettes til Martha Beathe Apall-Olsen , telefon 984 55 856.
  Les mer
 • Kommunal planstrategi

  28. september 2017
  Kommunal planstrategi for Sandefjord kommune 2017-2019 ble behandlet i formannskapets møte den 12. september 2017. Forslag til vedtak i kommunestyret er bekjentgjort i hht. lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  Kommunal...
  Les mer
 • Eldredagen 1.oktober 2017

  20. september 2017
  Det er klart for årets Eldredag. I 1991 ble det gjort vedtak om FNs prinsipper for eldre i verden, med mottoet: «Å legge liv til de årene som har blitt lagt til livet». Resolusjonens tar for seg UAVHENGIGHET-DELTAKELSE-OMSORG-SELVUTFOLDELSE-VERDIGHET....
  Les mer
 • Avfallsinnsamlingen vil fortsette som normalt

  19. september 2017
  Konkursåpningen i RenoNorden AS vil ikke berøre avfallsinnsamlingen i Sandefjord, og innbyggerne i kommunen vil fremdeles få samlet inn avfallet i henhold til vanlig henteplan.
  Les mer
 • Kodal renseanlegg

  6. september 2017
  Til orientering
  Les mer
 • Enighet om videre oppfølging

  30. august 2017
  Lønns- og ansettelsesutvalget har i møte med rådmann og kommuneadvokaten 30. august, kommet til enighet om hvordan temaene fra møtet den 30. november 2016 skal følges opp videre.
  Les mer
 • Erfaringer fra sammenslåingsprosessen

  23. august 2017
  Hva fungerte bra under sammenslåingsprosessen og hva kunne vært gjort annerledes? Les rapporten som forsøker å gi svar på nettopp disse spørsmålene.
  Les mer
 • Postkasseplassering

  15. august 2017
  I forbindelse med Postens anmodning om ny postkasseplassering, vil kommunen minne om at postkassestativ ikke skal plasseres på kommunal grunn, eller i frisiktsonen til avkjørsel og vegkryss.
  Les mer
 • Tillit til kommunen

  12. august 2017
  Det viktige anti-korrupsjonsarbeidet
  Les mer
 • Forhåndsstemming fra 10. august

  9. august 2017
  Fra torsdag 10. august kan du forhåndsstemme på et av kommunens tre bibliotek: Andebu, Stokke og Sandefjord bibliotek. Åpningstidene finner du på valgkortet ditt eller på www.sandefjord.kommune.no/valg . Alle stemmeberettigede kan forhåndsstemme i...
  Les mer
 • Skolestart i august

  7. juli 2017
  Informasjon om når de ulike skolene starter i august
  Les mer
 • Rapport om varsling lagt fram

  4. juli 2017
  Tirsdag 4. juli fikk formannskapet fremlagt advokatfirmaet Tendens granskingsrapport i varslingssaken og advokatfirmaet Wiersholms vurdering av denne.
  Les mer
 • Parkering Thor Dahls gate

  26. juni 2017
  I Thor Dahls gates nordre del er det nå etablert 12 nye parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
  Les mer
 • Spyling av avløpsledning - kloakk

  19. juni 2017
  Sandefjord kommune melder om spyling av hoved avløpsledningen i Melsomvik - Solnesveien (oversiktskart, PDF) Spyling vil skje tirsdag 20. juni og onsdag 21 juni, hele dagen begge dagene. Dette er en rutinemessig rengjøring av kommunalt avløpsnett for å...
  Les mer
 • Kommunevåpen i planter

  15. juni 2017
  Kommunevåpen i planter er på plass i Andebu, Stokke og Sandefjord sentrum. Se www.sandefjord.kommune.no/park for info om type planter som er brukt.
  Les mer
 • Sandefjordsbilder 2017

  19. april 2017
  I forbindelse med etableringen av nye Sandefjord kommune (2017) ble innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord invitert til å sende inn bilder fra sin kommune.  Hans Mathisen ble samtidig engasjert til å komponere et musikalsk stykke som skulle...
  Les mer
 • De grønne turene - åpning 23. april

  11. april 2017
  Nå er de nye turkartene til De grønne turene for 2017 ferdige og du kan laste de ned her eller du kan hente de rett etter påske på kommunale kontorer som rådhuset i Sandefjord, bibliotekene, frivilligsentralene og også enkelte bensinstasjoner og sportsbutikker. Merk at løypene ikke er ferdig merket før 23.4.
  Les mer
 • Sanitærmelding

  31. mars 2017
  Fra 1.4.2017 endres rutinene for levering av sanitærmelding i Sandefjord kommune. Registrering av bruker:  https://tenantmanager.onpowel.com/Registration  (link) Pålogging:  https://mytasks.onpowel.com/sandefjord Henvendelse til Sandefjord kommune ved...
  Les mer
 • Leif Baumann tildelt minnemedalje

  24. mars 2017
  Leif Baumann fra Sandefjord ble i dag tildelt minnemedalje for sin innsats som krigsseiler under 2. verdenskrig. «Norge takker deg for innsatsen 1939 – 1945» står det gravert inn i den gullbelagte medaljen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut minnemedaljen.
  Les mer
 • Voldelig ekstremisme og radikalisering

  15. desember 2016
  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en oppgave som koordineres og utføres på tvers av kommunens tjenestesteder og i samarbeid med andre sektorer.
  Les mer
 • Tildeling av seilingstider

  2. desember 2016
  Sandefjord kommune har tildelt både Color Line og Fjord Line seilingstider i Sandefjord havn fra og med 2020.
  Les mer
 • Budsjettforslag nye Sandefjord

  8. november 2016
  Prosjektleder legger i dag lagt fram et balansert budsjett som ivaretar flere føringer fra de tre kommunene, forhandlingsutvalgets utredning og fellesnemnda*.
  Les mer
 • Konstituerende kommunestyre avholdt

  19. oktober 2016
  Klokken 19.10 den 19.10. kunne den nyvalgte ordføreren, Bjørn Ole Gleditsch, heve historiens første kommunestyremøte i nye Sandefjord kommune.
  Les mer