Frivilligplan

Sandefjord kommune ønsker å være en god tilrettelegger og støttespiller for en levende, mangfoldig og uavhengig frivillig sektor. Derfor inviterte vi tidligere i år frivillige organisasjoner og enkeltpersoner til å sende inn forslag til hvordan vi kunne styrke tilbud til og samhandling med frivillig sektor inn til frivilligplan.

Oppsummering av innspillene som har kommet i medvirkningsprosessene kan du lese her. De vil bli vurdert inn i det videre arbeidet med ny frivilligplan. 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, strand, bølgeAutomatisk generert beskrivelse

Hvordan kan kommunen legge bedre til rette for samarbeid og samhandling med frivillige 

 • Invitere kommunens frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunens ansatte til årlig møte. Også ha politisk stand Arrangeres av frivilligråd.  Litt Arendals uken i Sandefjord Her burde de over 67 år få invitasjon, men også skoler m.m. En workshop kan gjøres ved at alle lag og foreninger i kommunen arrangerer en messe hvor alle presenteres med en stand. Konkret kan dette gjøres i en av byens flere haller, eller parker
 • Må ha et tiltak vedr. transport – men usikker på dette og tas opp i arbeidsgruppa. Vi har jo sjåfører på frivilligsentralene i Stokke/Sandefjord, kirkens bymisjon og røde kors. Er mulighet for utlån. Andebu har et transportproblem.
 •  Trygge frivillige at de har en frivilligkontakt, vet hvem de skal henvende seg til når man skal ha aktivitet og underholdning på de ulike stedene.
 • Årlig arrangement i badeparken der lag og foreninger har stands. Eventuelt ha en uke i kombinasjonen lik Larvik kommune med frivillighetens uke.
 • Når man lager nye nettsider, digitale verktøy eller annet må organisasjoner få opplæring
 • Ønskelig at organisasjoner som fremmer friluftsliv har en direkte stemme i KIF (Kultur, Idrett og Friluftsliv)
 • Det er ønskelig med samhandling mellom frivillige organisasjoner og skole/ kommune for å nå ut til barn og unge.

Hvordan kan frivillige/ organisasjoner legge til rette for samarbeid og samhandling med kommunen

 • Frivillige lag og foreninger oppmuntres til å bruke det skjer kalenderen og friskus.
 • Oppmuntre til bruk av felles e-post adresser for organisasjonen. Ikke navn, men for eksempel. Lederorganisasjonen.
 • DNT Sandefjord legger til rette for allmennheten på kommunal grunn. Det være seg anlegg som gapahuker. Foreningen inviterer til arrangementer som er åpne for allmenheten. Slike initiativ bør kommunen verdsette høyt. Ikke ilegge gebyr/ leie av kommunal grunn.
 • Foreningen drifter på egen grunn et Frilufts senter som er åpent for allmenheten. Kommunens institusjoner som skole, barnehage og andre benytter området fritt. Her er det ønskelig at ordningen med tilskudd til drift deles på lik linje med idrettsanlegg. Kostnader som brøyting, strøm, vann og renovasjon bør være dekket av kommunen.

Hvilke tilbud og aktiviteter er det viktig kommunen er kjent med

 • Alle lag og foreninger oppmuntres til å sende inn årsrapport til overordnet frivilligkoordinator, slik at det belyses hva hver enkel organisasjon gjør. Og sende inn nytt styre med kontaktperson.
 • DNT Sandefjord har et tilbud som er rettet mot spesifikk målgruppe som omhandler mennesker innenfor rus og psykiatri. Tilbudet bør økes slik at foreningen kan nå flere i kommunen som kan benytte seg av dette. I dag er tilbudet kun for dem som bor sentrumsnært. Tilbudet Lage en oversikt over all aktivitet som finnes i Sandefjord på ulike språk. Skulle også vært for de som bor i utkanten, Stokke, Kodal, Andebu. Kortreist turtilbud er en suksessfaktor. Foreningen trenger økt tilskudd for å koordinere et slikt tilbud.

Andre kommentarer og forslag

 • Gjennomføre frivilligbørs årlig.
 • Lage en oversikt over all aktivitet som finnes i Sandefjord på ulike språk.
 • Gratis hall leie og skole for lag og foreninger
 • Digitalt verktøy der man kan legge inn behovene og frivillige kan gi av sin innsats. (Kommunalt ansatte)
  Kan også bruke frivillig.no
 • En møteplass, et frivillighetens hus. Åpent for alle.
 • Nattravnene burde ut på ungdomskolene, foreldremøter og andre møteplasser der dette kan passe.
 • Organisere sammen alle språk kafeer.
 • Ved utdeling av tilskuddsmidler trenger frivilligheten å rapportere på mottatte midler året etter.
 • Kommunen bør oppmuntre til samarbeid med enkeltstående frivillige og organisasjoner ved å tilby støtte og ressurser som kan bidra til å styrke deres arbeid. Dette kan inkludere tilgang til lokaler og fasiliteter, økonomisk støtte, markedsføring og promotering av arrangementer, samt muligheter for opplæring og kompetanseutvikling. Å etablere en åpen og inkluderende kultur som verdsetter frivillig innsats er også viktig for å oppmuntre til engasjement og samarbeid på lokalt nivå.
 • DNT Sandefjord opplever at Sandefjord er en åpen og inkluderende kommune. Vi verdsetter høyt det øremerkede tilskuddet som kommunen tilgodeser foreningslivet. Barn og unge må ha høyt fokus og tilskudd til målgruppa gir muligheter. Likedan må andre målgrupper også verdsettes. Som nevnt i punkt to, voksne mennesker som har behov for tilrettelegging.