Innkjøp og anskaffelser

Hvert år kjøper Sandefjord kommune inn varer og tjenester og gjør bygg- og anleggsanskaffelser for ca 1,5 milliarder kroner. 

Sandefjord kommunes anskaffelsesstrategi peker ut retning og gir tydelige mål for hvordan anskaffelser kan benyttes som strategisk virkemiddel for å oppnå kommunens mål og visjoner.

Sandefjords retning er «sammen fremover» mot en bærekraftig kommune som tar innbyggerne, miljø og et seriøst, lokalt næringsliv på alvor.

  • Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften gir føringene for anskaffelser i Sandefjord kommune.
  • Sandefjord kommune ønsker leverandører som bidrar til verdiskapning og vekst gjennom leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
  • Dette setter krav til effektivitet og kvalitet i alle anskaffelsesprosesser i Sandefjord kommune.

Anskaffelsesstrategien

Prinsippene i anskaffelsesstrategien skal sikre felles forståelse og lik praksis i kommunens anskaffelsesarbeid.

Det er definert visjon, hovedmål og satsningsområder som beskriver hva kommunen ønsker å oppnå gjennom anskaffelser. Dette avgjør også hva kommunen skal prioritere, både utad mot brukere og leverandører, og innad i organisasjonen.

Utvalgte delmål knyttet til FNs bærekraftsmål, - Klikk for stort bildeUtvalgte delmål knyttet til FNs bærekraftsmål.

Anskaffelsesstrategien

Prinsipper ved anskaffelser

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til Sandefjord kommune gjennomføres etter følgende prinsipper:

  • I tråd med lov og forskrift, og fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.
  • Konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
  • Med integritet slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.
  • Følge etiske retningslinjer for å sikre etisk adferd.
  • Følge interne retningslinjer og prosedyrer for innkjøp.
  • Stille krav til universell utforming, miljø og samfunnsansvar i tråd med lov, forskrift og politiske vedtak.

Om oss

Sandefjord kommune har en innkjøpsseksjon bestående av tre ansatte. Seksjonen bistår resten av kommunen med etablering av rammeavtaler og større enkeltanskaffelser. Seksjonen har også ansvar for kompetanseheving og utvikling av anskaffelsesområdet i kommunen. Selve innkjøpsansvaret er delegert til det enkelte kommunalområdet.

Kommunen er også vertskommune for Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid (VOIS), med tre ansatte. VOIS etablerer felles rammeavtaler for kommunene i Vestfold.

Registrer deg leverandørdatabasen vår

Dokumenter og lenker