Personvernerklæring

4 Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

For at vi skal kunne levere kommunale tjenester og ytelser til deg som innbygger er det nødvendig å behandle personopplysninger. Det gjelder også i relasjon til kommunens ansatte, foreninger, virksomheter og andre samarbeidspartnere.

Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger. De mest sentrale er:

 • Personopplysningsloven og den Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger..
 • Offentleglova  med forskrifter inneholder regler innsyn og offentlighet.
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, blant annet om innsyn i sakens dokumenter.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan og hvilke dokumenter som skal lagres og arkiveres.
 • Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskolen
 • Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Andre aktuelle lover som gir kommunen rett (og plikt) til å behandle personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver:

 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Barnevernloven
 • Sosialhelsetjenesteloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Helseregisterloven
 • Folketrygdloven
 • Nav-loven
 • Regnskapsloven
 • E-kom loven

Samtykke som grunnlag

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger.  Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling av personopplysninger tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte den som ba om samtykket ditt, personvernombudet i kommunen eller kommunens servicesenter.

Avtale

I noen tilfeller har kommunen en avtale med deg som gjør det nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Det kan for eksempel være arbeidsavtale, oppdragsavtale, avtale om kjøp av varer og tjenester eller avtale om leie av bolig.