Avkjørsel og byggegrenser fra kommunal vei

Regler og informasjon om avkjørsler og bygging mot offentlig kommunal vei.

Generelt

Reglene for avkjørsler er fastsatt i vegloven §§ 40 - 43

Se bestemmelser for utforming av avkjørsel fra offentlig vei (PDF, 329 kB) før du søker om avkjørsel. På denne siden finner du et sammendrag av de mest aktuelle reglene for utforming av avkjørsel til offentlig kommunal vei. 

Les mer om veier, avkjørsler og byggeavstander i veinormalen for Sandefjord kommune (PDF, 2 MB).

Søk om avkjørsel fra kommunal vei med dette skjema.

Søknaden sendes til:

Sandefjord kommune v/ kommunalteknisk planavdeling

E-post: post@sandefjord.kommune.no

Postboks 2025

3202 Sandefjord

Bredde på avkjørsel og snuplass

 • Dersom ikke annet er bestemt i reguleringsplan (bebyggelsesplan), skal avkjørselen ha en maksimal bredde på 5 m.
 • Er avkjørselen adkomst til større garasjeanlegg, forretning eller driftsbygning eller regelmessig nyttes til omfattende bilkjøring, må det innrettes snuplass utenfor veiområdet, slik at man unngår å rygge ut på veien.

Sammenkobling og sikt

 • Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og nærmeste kjørebanekant skal avrundes med en sirkel hvor radien er minimum 4 meter.
 • Det skal legges asfalt i avkjørselen inn til gjerdelinjen.
 • Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes slik at det er god oversikt i veikrysset. En sikttrekant på 4 x 25 meter skal holdes fri for sikthinder. Byggverk og beplantning innenfor denne trekanten skal ikke være høyere enn 0,5m. Sikttrekanten skal tegnes inn i detaljkartet som følger søknaden om avkjørsel.

Høyder og fall

 • Avkjørselen skal ikke ligge høyere enn veikanten (kanten av den offentlige veien).
 • På de første 2 meter fra asfaltkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 5 centimeter. Ved spesielt vanskelige forhold kan kommunens veiavdeling dispensere fra bestemmelsene, slik at lengden fra asfaltkant reduseres til 1 meter med et jevnt fall på 3 centimeter.
 • På de nærmeste 50 meter fra den offentlige veien skal avkjørselsveien ha maksimal stigning (fall) på 1:8. Ved fall mot den kommunale veien må avkjørselen bygges og vedlikeholdes slik at den ikke leder overvann eller søle (grus) inn på veiarealet.

Grøfter

Tegning eller illustrasjon av forskjellig grøfteforhold - Klikk for stort bildeIllustrasjon av forskjellige grøfteforhold
 • Før man bygger avkjørsel må man avklare grøfteforholdene med kommunens veiavdeling. Se illustrasjon til høyre av forskjellige grøfteforhold. 
 • Langs nyere boligveier kan overflatevann langs kommunale veier normalt ledes over avkjørselen i vugge.
 • Der forholdene tilsier at vannet må ledes gjennom avkjørselen med rør, skal disse være kjøresterke og ha en innvendig diameter på minimum 200 millimeter.
 • Rør, vugge eller liknende må legges slik at veigrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt avløp.

Vedlikehold

 • Avkjørselen skal vedlikeholdes av eieren.
 • Dersom veien som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren selv ordne den nødvendige tilkoplingen til veibanen etter kommunens anvisning.
 • Mulig annen ulempe for avkjørselen ved kommunens vedlikeholds- eller utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende.
 • Vedlikehold av hekk/vegetasjon mot offentlig veg er eiers ansvar.
 • Klipping av hekk: se vedlikehold av hekk og vegetasjon mot offentlig veg (PDF, 714 kB).

Byggeavstander

Langs kommunale veier skal følgende byggegrenser legges til grunn, gitt at det ikke er satt andre retningslinjer i reguleringsplanen. Byggeavstand er satt etter hjemmel i veglova §29 og §30. I private boliggater (adkomstvei kl. I) bør de samme grensene benyttes.

 • Boligbebyggelse: Minimum 5 meter fra eiendomsgrense mot vei.
 • Garasje vinkelrett på veien: Minimum 5 meter fra eiendomsgrense mot vei.
 • Garasje parallelt med vei: Minimum 2 meter fra eiendomsgrense mot vei.

Hvis det er ønske om å bygge nærmere enn dette må det søkes om dispensasjon fra avdelingen for byggesak med uttalelse fra avdelingen kommunalteknisk planavdeling.

Kontakt