Trafikksikkerhet og skolevei

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk med å øke trafikksikkerheten i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen vår har som hovedhensikt å øke og samordne kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter.

Trafikksikkerhetsplan

Du kan lese Sandefjord kommunes trafikksikkerhetsplan her. (PDF, 976 kB)

Hvordan kan du bidra?

Hekk og frisikt

Høye, tette hekker og store greiner ved avkjørsler eller veikryss gjør det veldig uoversiktlig for både bilister, syklister og gående.  Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk, busker og trær på eiendommen din. 

Hekk og gjerde skal ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager fotgjengere og andre trafikanter i tide til å stoppe. Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 10 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. 

Les mer om frisikt på Statens vegvesens nettsider her

Ha god dialog med naboene

Vi oppfordrer alle til å ha god dialog med naboer om trafikksikkerhet i boligfelt. Dette er ofte et effektivt og kostnadsfritt tiltak som kan fungere bra i områder med lite gjennomkjøring. Hvis dette ikke er mulig i det aktuelle område så ta kontakt med sentralbordet eller sendt en e-post til post@sandefjord.kommune.no for å høre om hvilke tiltak som kan være mulige å få til.