Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlige behov, skal sikres et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Dette skal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) bistå med.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlig behov. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Drøftingsmøte

Drøftingsmøte er første kontakt med PPT. Det er et tilbud til foresatte, barnehager, skoler, eller andre personer som ønsker å drøfte barn og unge mellom 0-16 år med særskilte behov. Hensikten kan være å få råd og veiledning om tiltak, eller å vurdere henvisning.

Dersom du som foresatt har et barn du mener ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet, bør du først ta en samtale med barnehagen/skolen for å høre deres vurdering.

Elever over 15 år, foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenesten.

Henvisning

Alle saker som skal henvises til PPT, skal ha vært vurdert i et drøftingsmøte. Dersom et barn eller en elev skal henvises til PPT, er det vanligvis barnehagen/skolen som gjør dette. Foresatte må uttale seg og samtykke til henvisningen.

Sakkyndighetsarbeid

PPT skal hjelpe til med å vurdere hvilken hjelp et barn eller en elev trenger for å få et likeverdig opplæringstilbud. For å gjøre dette vil en PP-rådgiver innhente informasjon gjennom observasjon, samtaler og eventuell utredning, samt vurdere opplæringstilbudet barnet/eleven har.

Den sakkyndige vurderingen vil beskrive barnets/elevens særlige behov, og anbefale barnehage/skole om hvordan de kan gi et godt tilpasset opplæringstilbud. Det vurderes da om det er behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, eller spesialundervisning i grunnskolen, for å møte barnets/elevens behov. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentra.

Systemarbeid

PPT driver systemarbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste drøftingsmøter, gjennom kursing, foredrag, workshops eller ved henvisning om systemveiledning.